บริการรับชําระเงิน

 

ใช้เครือข่ายที่มีอยู่ทั่วประเทศของธนาคารและพันธมิตรของธนาคาร ในการรับชําระเงินจากลูกค้าของคุณ ไม่ว่าจะเป็นเงินสด เช็คหรือเงินโอน ได้อย่างสะดวก ง่ายดาย

บริการเรียกเก็บเช็ค : บริการที่อำนวยความสะดวกในการนำฝากเช็คทั่วประเทศ ทุกเขตสำนักหักบัญชี
เพื่อส่งเรียกเก็บภายในประเทศโดยท่านสามารถเลือกใช้บริการประกันวันที่แน่นอนในการนำเงินเข้าบัญชี
จากการเรียกเก็บเช็คตามจำนวนเงินที่ระบุบนหน้าเช็คและนำเงินเข้าบัญชีตามที่บริษัทระบุโดยอัตโนมัติ 

บริการรับเงินสดนอกสถานที่ : บริการเพื่อลดความเสี่ยงในการเก็บรักษา และขนส่งเงินสดจากสาขาต่างๆ
ของบริษัท โดยธนาคารจะทําการตรวจนับ และนําเงินฝากเข้าบัญชีของบริษัทที่เปิดไว้ กับธนาคาร
บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ : อํานวยความสะดวก ให้แก่ ลูกค้าของบริษัท ในการชําระเงินค่าสินค้า และค่าบริการได้สะดวกขึ้น ผ่านจุดให้บริการต่าง ๆ อาทิ ผ่านสาขา ผ่านเครื่องเอทีเอ็ม ผ่านทางโทรศัพท์ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
บริการรับชำระเงินโดยการหักบัญชีอัตโนมัติ : เป็นบริการรับชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากของผู้ชําระเงิน
โดยตรง เหมาะสําหรับการรับชําระค่าบริการสาธารณูปโภค ค่าสมาชิก หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดเป็นงวดประจํา
สม่ำเสมอ

ติดต่อ:

ศูนย์บริการลูกค้างานบริหารเงินสด
โทร. 0-2343-4848
โทรสาร 0-2285-1746

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
สายงาน Cash Management
191 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120