ยูโอบี บิสอีซี่

สินเชื่อสบายๆ อนุมัติทันใจ ของ่าย ขอไว ไม่วุ่นวาย กับสินเชื่อธุรกิจ UOB BizEazy (ยูโอบี บิสอีซี่) จากธนาคารยูโอบี สินเชื่อที่มีขั้นตอนการขออนุมัติที่ง่ายและสะดวกกว่าใคร ให้วงเงินสูงสุดถึง 15 ล้านบาท ไม่ต้องใช้งบการเงินให้ยุ่งยาก เพียงแสดง Statement บัญชีธุรกิจ 6 เดือนล่าสุดเท่านั้น สามารถขอวงเงินได้หลายประเภท ทั้งวงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note) หรือวงเงินสินเชื่อระยะยาว โดยให้ระยะเวลาในการผ่อนชำระสูงสุดถึง 10 ปี

   สิทธิประโยชน์
   คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
   เอกสารเบื้องต้นในการขอสินเชื่อ
   ช่องทางการติดต่อขอสินเชื่อ

 สิทธิประโยชน์

 1. วงเงินอนุมัติสูงสุด 15 ล้านบาท
 2. ประเภทวงเงินหลากหลาย ได้แก่ วงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft), ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)
  หรือวงเงินสินเชื่อระยะยาว
 3. ผ่อนชำระนานสูงสุด 10 ปี
 4. ใช้เพียง Statement บัญชีธุรกิจย้อนหลัง 6 เดือน ไม่ใช้งบการเงิน
 5. หลักประกันที่หลากหลาย เช่น เงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 1. บุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนการค้า หรือนิติบุคคล ที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 2. มีรายได้จากการดำเนินธุรกิจ ไม่เกิน 200 ล้านบาทต่อปี
 3. มีประสบการณ์ ทางธุรกิจไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 4. ไม่เคยเป็น NPL หรือทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินใดๆ ตลอด 3 ปี ที่ผ่านมา
 5. ยินยอมให้ธนาคารฯ ตรวจสอบเครดิตบูโร ทั้งผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน


เอกสารเบื้องต้นประกอบการพิจารณาในการขอสินเชื่อ

 

 
นิติบุคคล
บุคคล ธรรมดา
ผู้ค้ำประกัน
- สำเนาบัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน และสำเนาใบ เปลี่ยนชื่อ-สกุล / ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
/
/
/
- หนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์จากกระทรวงพาณิชย์ / ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น / หนังสือบริคณฑ์สนธิ / ข้อบังคับของบริษัท
/
 
/
- สำเนาทะเบียนการค้า / สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์  
/
/
- Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
/
/
 
- หนังสือให้ความยินยอมในการตรวจสอบเครดิตบูโรตามเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยข้อมูลเครดิต
/
/
/
- สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน
/
/
 

ช่องทางการติดต่อขอสินเชื่อ / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • ศูนย์ธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs 26 แห่งทั่วประเทศ
 • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • Biz Call Center โทร. 0-2343-3555
 • ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555

หมายเหตุ
ผลการอนุมัติขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับผลการประเมินหลักประกันและธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อของธนาคารฯ