หนังสือค้ำประกัน

ลักษณะผลิตภัณฑ์

เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ผู้รับประโยชน์ของคุณ ธนาคารให้บริการออกหนังสือค้ำประกันและสัญญาว่าจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์เมื่อได้รับคำขอตามการค้ำประกันของธนาคาร

ประโยชน์

  • ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าในการทำธุรกิจ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เป็นลูกค้านิติบุคคล
  • มีบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์

อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม

  • ตามประกาศของธนาคารหรือตามที่ได้ตกลงกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • ส่วนบริการลูกค้า โทร. 0-2620-5071-74
    แฟกซ์ 0-2260-7715, 0-2204-2221, 0-2204-2209

หมายเหตุ บริการใดๆ ที่จำเป็นต้องมีวงเงินสินเชื่อ เมื่อมีการอนุมัติวงเงินสินเชื่อแล้วถึงจะใช้บริการได้