คำแนะนำ / กฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย

  • ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของธนาคารสำหรับลูกค้าที่ต้องการ ทำรายการโอนเงินออกและรับเงินโอนเข้าจากประเทศ
    โดยลูกค้าต้องการทำรายการโอนเงินออกไปต่างประเทศเป็นจำนวนเงินตั้งแต่ USD 50,000 ขึ้นไปหรือเทียบเท่าด้วยการใช้แบบฟอร์มใหม่ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป

คำแนะนำในการปฏิบัติและกรอกแบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ

  1. แบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ เป็นแบบรายงานการทำธุรกรรมระหว่างธนาคารพาณิชย์กับลูกค้า ที่เกี่ยวกับการซื้อ ขาย ฝาก ถอน ไม่ขาย ไม่ฝาก เงินตราต่างประเทศที่มีจำนวนเงินตั้งแต่ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ- อเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาด
  2. การจัดทำ ต้นฉบับ พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ธนาคารพาณิชย์ เก็บไว้ ส่วนสำเนาผู้ขอทำธุรกรรมเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐาน สำหรับกรณีไม่ขาย ไม่ฝาก ต้องจัดทำแบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ 2 ฉบับ แยกเป็นด้านรับ และด้านจ่าย