คำแนะนำ / กฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย

  • ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การออกประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เรื่อง การออกประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ 26) ยกเลิกแบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ และยกเลิกการประทับตราของนิติบุคคลรับอนุญาตลงบนเอกสารหลักฐานแสดงภาระผูกพันประกอบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ซึ่งลูกค้าต้องแจ้งรายการการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศแก่ธนาคาร เช่น ข้อมูลระบบตัวตนลูกค้า และวัตถุประสงค์การทำธุรกรรม