บริการเรียกเก็บเช็ค

 • เป็นบริการเรียกเก็บเงินภายในประเทศ โดยพนักงานขายหรือตัวแทนจำหน่ายของบริษัท
  สามารถใช้บริการผ่านสาขาธนาคารเพื่อนำฝากเช็คของลูกค้าบริษัทเข้าบัญชีเงินฝากของท่าน พร้อมทั้งจัดทำรายงานแสดงรายละเอียดการนำฝากเช็ค แจ้งให้บริษัทท่านทราบทุกวัน

ลักษณะบริการ

เป็นบริการที่อำนวยความสะดวกในการนำฝากเช็คเพื่อส่งเรียกเก็บภายในประเทศ โดยทางบริษัทสามารถนำเช็คทั้งในเขตเคลียริ่งกรุงเทพและเช็คต่างจังหวัด รวมทั้งเช็คลงวันที่ล่วงหน้าฝากเรียกเก็บผ่านทุกๆ สาขา และเครือข่ายของธนาคารยูโอบีที่มีอยู่ทั่วประเทศ โดยธนาคารมีบริการรับประกันวันที่เข้าเงินในการนำเงินเข้าบัญชีตามจำนวนเงินที่ระบุบนหน้าเช็ค และนำเงินเข้าบัญชีตามที่บริษัทระบุโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถบริหารเงินทุนภายในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้บริษัทจะได้รับรายงาน และข้อมูลของเช็คที่ส่งเรียกเก็บ และข้อมูลใบแจ้งหนี้ เพื่อนำไปกระทบยอดบัญชีธนาคาร และบัญชีลูกหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์

 • บริษัทสามารถบริหารเงินได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด และช่วยเสริมสภาพคล่อง เนื่องจากมีบริการรับประกันการเข้าบัญชี
  และการติดตามสถานะของเช็คแต่ละฉบับบริษัทจึงสามารถประมาณการกระแสเงินสดได้แม่นยำในระยะเวลาอันรวดเร็ว
  ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น
 • กรณีที่บริษัทได้รับเช็คต่างจังหวัดสามารถรวบรวมและนำฝากที่สาขาที่บริษัทเปิดบัญชีไว้ หรือนำฝากที่สาขาในเขตเคลียริ่ง
  เดียวกับสาขาของเช็คเพื่อทราบผลการเรียกเก็บเช็คที่เร็วขึ้น
 • ลดความเสี่ยง ธนาคารรับภาระในการดูแลรักษาเช็คที่ลงวันที่ล่วงหน้า โดยเก็บเช็คเหล่านั้นไว้ในตู้นิรภัยของธนาคาร
 • ช่วยให้การกระทบยอดสะดวกรวดเร็วขึ้น ธนาคารจะรวมรายการและเครดิตเข้าบัญชีเพียงครั้งเดียวและในส่วนของบริษัท
  จะได้รับข้อมูลรายละเอียดการนำเงินเข้าบัญชีทำให้ลดภาระในการตรวจเช็คกระทบยอดบัญชีหลาย ๆรายการหลาย ๆ บัญชีในวันสิ้นเดือน
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ ธนาคารจะจัดส่งรายงานต่าง ๆ ให้สำนักงานใหญ่ของบริษัทผ่านทางระบบธนาคาร
  อิเลคทรอนิกส์และจัดส่งรายงานให้แก่สาขาของบริษัทในต่างจังหวัดได้ในวันทำการถัดไป รวมถึงธนาคารยังมีระบบการจัดการนำส่งเช็ค เพื่อส่งเรียกเก็บยังสาขาต่าง ๆ ของธนาคารผ่านระบบเครือข่ายการจัดส่งของ

ติดต่อ

ศูนย์บริการลูกค้างานบริหารเงินสด
โทร. 0-2093-4848
โทรสาร 0-2343-4902

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
สายงาน Cash Management
191 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120