ชำระเงินตามตั๋วสินค้าขาเข้าเพื่อการเรียกเก็บ

 • ผู้ขายจากเมืองนอกส่งเอกสารมาเรียกเก็บเงินแล้ว จะมีใครช่วยตรวจเอกสารให้ได้ไหม ...
  ง่ายนิดเดียว เพียงแค่แจ้งผู้ขายให้ส่งตั๋วสินค้าขาเข้ามาที่ยูโอบี

ลักษณะบริการ

ธนาคารฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการส่งมอบเอกสาร หลังจากได้รับชำระค่าสินค้า หรือรับรองตั๋ว บริการตั๋วสินค้าขาเข้า เพื่อการเรียกเก็บนี้ ผู้ขายจะไม่สูญเสียการทรงสิทธิในสินค้า จนกระทั่ง ได้รับการชำระเงิน หรือได้รับคำสัญญาที่จะชำระเงิน ตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุตั๋วสินค้าขาเข้าเพื่อการเรียกเก็บ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

 • Document against Payment : D/P เอกสารจะถูกส่งมอบ หลังจากผู้นำเข้า ได้ทำการชำระเงิน
  ค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว
 • Document against Acceptance : D/A เอกสารจะถูกส่งมอบ หลังจากผู้นำเข้าสัญญาจะชำระเงิน
  ตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุ

ประโยชน์

 • ธนาคารฯ บริการแจ้งทันทีเมื่อเอกสารเข้ามาถึงธนาคาร
 • ลูกค้าสามารถติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ธนาคารยูโอบีสำนักงานใหญ่ หรือศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ

คุณสมบัติ

 • เป็นลูกค้านิติบุคคล
 • มีวงเงินสินเชื่อเพื่อการนำเข้าสินค้า กับทางธนาคารยูโอบี

เอกสารประกอบ

 • จดหมายแจ้งเอกสารขาเข้าจากธนาคารยูโอบี

 

อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม

 • ตามประกาศของธนาคารหรือตามที่ได้ตกลงกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนบริการลูกค้า 0-2487-2999

หมายเหตุ : บริการใด ๆ ที่จำเป็นต้องมีวงเงินสินเชื่อ เมื่อมีการอนุมัติวงเงินสินเชื่อแล้วถึงจะใช้บริการได้