สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME ที่ดำเนินธุรกิจมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี

สินเชื่อเพื่อขยายกิจการ หรือเสริมสภาพคล่อง โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ช่วยให้ธุรกิจไม่สะดุด ประสบความสำเร็จได้ตรงใจคุณ

วงเงินสูงถึง 5 ล้านบาท
ไม่ต้องใช้
หลักทรัพย์ ค้ำประกัน*
ผ่อนชำระยาวนานถึง
4 ปี
  • วงเงินสูงถึง 5 ล้านบาท
  • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน (ค้ำประกันโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.))
  • ประเภทวงเงินกู้ระยะยาว (Commercial Loan)
  • ผ่อนชำระยาวนานถึง 4 ปี
  • บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลจดทะเบียน ประกอบธุรกิจ และมีกิจการอยู่ในประเทศไทย และมียอดขายต่อปีไม่เกิน 400 ล้านบาท
  • ไม่เป็น NPL หรือปรับโครงสร้างหนี้ ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
  • ดำเนินธุรกิจมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี
  • งบการเงินไม่มีผลขาดทุนติดต่อกันในช่วง 3 ปีล่าสุด หรือ ไม่มีส่วนทุนติดลบ (สำหรับกรณีนิติบุคคล)
  • ยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบเครดิตบูโร ทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
  นิติบุคคล บุคคลธรรมดา ผู้ค้ำประกัน
สำเนาบัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน และสำเนาใบ เปลี่ยนชื่อ-สกุล / ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
หนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์จากกระทรวงพาณิชย์ / ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น / หนังสือบริคณฑ์สนธิ / ข้อบังคับของบริษัท  
สำเนาทะเบียนการค้า / สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์  
Statement ย้อนหลัง 6 เดือน  
หนังสือให้ความยินยอมในการตรวจสอบเครดิตบูโรตามเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยข้อมูลเครดิต
สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน  
ช่องทางการติดต่อขอสินเชื่อ SME / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs 26 แห่งทั่วประเทศ
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
Biz Call Center โทร. 0-2343-3555
ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555หมายเหตุ

*  ค้ำประกันโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
  • ผลการอนุมัติขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับผลการประเมินหลักประกันและธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อของธนาคารฯ

บริการสินเชื่อธุรกิจ SME อื่นๆ


สนใจสมัครหรือปรึกษาสินเชื่อธุรกิจ (เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ)

ลงทะเบียน โทร.