UOB BizProperty

เงินทุนเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์
เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ

วงเงินสูงสุด 100%
ของราคาประเมินหลักทรัพย์

ผ่อนชำระสูงสุด
30 ปี

 • วงเงินกู้สูงสุด 40 ล้านบาท
 • ใช้สถานประกอบการเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ สูงสุด 30 ปี
 • วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมินหลักทรัพย์
 • บริการด้านสินเชื่อหลากหลาย
  • วงเงินสินเชื่อระยะยาว (Commercial Loan)
  • วงเงินสินเชื่อระยะสั้น เช่น วงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft), ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

หมายเหตุ : การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร

 • บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนธุรกิจในประเทศไทย
 • มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจที่ขอสินเชื่อมาอย่างน้อย 3 ปี
 • กรณีนิติบุคคล งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วไม่มีผลขาดทุนติดต่อกันในช่วง 3 ปีล่าสุด และไม่มีส่วนทุนติดลบ
 • ไม่เป็น NPL / ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้ / ไม่มีประวัติชำระเงินล่าช้าในข้อมูลเครดิตบูโร

กรณีนิติบุคคล

 1. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ผุ้ค้ำประกัน / ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไป / เจ้าของหลักประกัน
 2. สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผุ้ค้ำประกัน
 3. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท / ห้างหุ้นส่วน (ไม่เกิน 3 เดือน)
 4. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 5. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิที่มีรายชื่อผู้จัดตั้ง / หนังสือจัดตั้งห้าง (กรณีห้างหุ้นส่วน) และข้อบังคับ
 6. หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบเครดิตบูโร
 7. งบการเงินฉบับนำส่งเพื่อชำระภาษีกับกรมสรรพากร 3 ปีล่าสุด (พร้อมความเห็นผู้ตรวจสอบและหมายเหตุประกอบงบการเงิน)
 8. Bank statement ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
 9. รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) พร้อมสำเนาใบเสร็จแนบ (เฉพาะประเภทธุรกิจที่ต้องรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม )ย้อนหลัง 6 เดือน
 10. ตัวอย่างบิลซื้อ-บิลขาย จากลูกค้ารายหลัก
 11. ในกรณี Refinance สำเนาสัญญาสินเชื่อเดิม และหลักฐานการผ่อนชำระ ย้อนหลัง 6 เดือน
 12. สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน

กรณีบุคคลธรรมดา

 1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร คู่สมรส ผู้ค้ำประกัน เจ้าของหลักประกัน
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร คู่สมรส ผู้ค้ำประกัน เจ้าของหลักประกัน
 3. ทะเบียนพาณิชย์/ สำเนาแบบฟอร์มการเสียภาษีเงินได้ประเภทบุคคลธรรมดา
 4. หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบเครดิตบูโร
 5. Bank statement ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
 6. รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) พร้อมสำเนาใบเสร็จแนบ (เฉพาะประเภทธุรกิจที่ต้องรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ) ย้อนหลัง 6 เดือน
 7. ตัวอย่างบิลซื้อ-บิลขาย จากลูกค้ารายหลัก
 8. ในกรณี Refinance สำเนาสัญญาสินเชื่อเดิม และหลักฐานการผ่อนชำระ ย้อนหลัง 6 เดือน
 9. สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน
ช่องทางการติดต่อขอสินเชื่อ SME / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs 26 แห่งทั่วประเทศ
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
UOB Biz Call Centre โทร. 0-2343-3555

หมายเหตุ

* ระยะเวลาการผ่อนชำระ และการอนุมัติวงเงินขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคารฯ

 • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคารฯ
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารฯ
 • ผลการอนุมัติขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับผลการประเมินหลักประกันและธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อของธนาคารฯ
 • หลักประกันอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักที่ใช้เพื่อประกอบธุรกิจ อาทิเช่น อาคารโรงงาน, อาคารพาณิชย์, คอนโดมิเนียม, บ้านเดี่ยว, ทาวน์เฮ้าส์ (ที่ดินเปล่าไม่สามารถใช้เป็นหลักประกันได้) ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารฯ

สนใจสมัครหรือปรึกษาสินเชื่อธุรกิจ

ลงทะเบียน