รายละเอียดสิทธิพิเศษ

 • ธนาคารยูโอบีมอบสิทธิพิเศษยกเว้นค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างประเทศทุกรายการให้กับลูกค้าใหม่ของธนาคารยูโอบีที่เป็นผู้ประกอบการ SME* ที่ใช้บริการโอนเงินต่างประเทศ (มูลค่า 200 บาท ต่อรายการ) โดยไม่จำกัดจำนวนธุรกรรม และยอดเงินโอนขั้นต่ำ เมื่อทำรายการผ่านระบบ Business Internet Banking (BIBPlus)
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 โดยลูกค้าจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมบริการสูงสุด 3 เดือนนับจากวันที่ได้รับสิทธิพิเศษ
 • สำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อขอรับสิทธิพิเศษ โดยแจ้งชื่อบัญชี และหมายเลขบัญชีผ่านทางเจ้าหน้าที่ธนาคาร UOB Biz Trade Call Centre ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-093-2952-54

เงื่อนไขและคุณสมบัติในการรับสิทธิพิเศษ

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ให้สิทธิพิเศษกับลูกค้าใหม่ของธนาคารยูโอบีที่เป็นผู้ประกอบการ SME* และยังไม่เคยใช้บริการอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคาร**
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิพิเศษนี้ เมื่อทำรายการโอนเงินต่างประเทศผ่านช่องทาง BIBPlus เท่านั้น
 • สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยสมัครใช้ BIBPlus สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ธนาคารยูโอบีทุกสาขา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ที่ดูแลท่าน
 • ลูกค้าสามารถตรวจสอบการได้รับสิทธิผ่านช่องทาง BIBPlus ภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่แจ้งขอรับสิทธิ
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน โอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • หลังจากระยะเวลา 3 เดือนที่ได้รับสิทธิพิเศษ ธนาคารจะเรียบเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราปกติ โดยจะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนเงิน 200 บาท ต่อรายการธุรกรรม เมื่อทำรายการผ่านระบบ BIBPlus
 • ลูกค้าต้องเก็บหลักฐานการได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย และหลักฐานการทำรายการผ่านช่องทาง BIBPlus เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงในการตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

ช่องทางการติดต่อ

 • UOB Biz Trade Call Centre หมายเลขโทรศัพท์ 0-2093-2952-54
 • โทรสาร 0-2093-5340-42

หมายเหตุ

*ลูกค้าใหม่ของธนาคารยูโอบีที่เป็นผู้ประกอบการ SMEหมายถึง ผู้ประกอบการ SME ทั้งประเภทบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล (สำหรับลูกค้าที่มียอดขายต่อปีไม่เกิน 240 ล้านบาทรวมทุกกลุ่มบริษัท หรือได้รับอนุมัติสินเชื่อและธุรกรรมอนุพันธ์ทุกประเภทรวมแล้วไม่เกิน 40 ล้านบาท)

**บริการอัตราแลกเปลี่ยน หมายถึง การซื้อขายเงินตราต่างประเทศส่งมอบวันเดียวกัน และการทำสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าเพื่อส่งมอบในอนาคตตามรูปแบบและวิธีที่ธนาคารกำหนด

ต้องการความช่วยเหลือ

ศูนย์บริการลูกค้า UOB Call Center

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี

ค้นหาที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี