บิส ซุปเปอร์

 • BizSuper: บัญชีออมทรัพย์เพื่อซุปเปอร์ SME 

   

  • ฟรี สมุดเช็คเดือนละ 1 เล่ม และส่วนลด 50% สำหรับเล่มถัดไป
  • ฟรี บริการผูกคู่โอนอัตโนมัติ (Fund Sweeping) ระหว่างบัญชีออมทรัพย์ BizSuper และบัญชีกระแสรายวัน BizSuper
  • รับส่วนลด 50% เมื่อสั่งซื้อสมุดเช็คเล่มต่อไป

สิทธิพิเศษ

สิทธิพิเศษบริการทางด้านธุรกรรม บนบัญชี Biz Super
ช่องทาง
ราคาพิเศษบน BizSuper
ราคาปกติ
Counter
Internet (BIB)
ราคา / ธุรกรรม
ราคา / ธุรกรรม
ฟรี สมุดเช็ค 1 เล่มทุกเดือน
 
ฟรี
450 บาท
ส่วนลด 50% การซื้อสมุดเช็คชนิด 30 ฉบับ
 
225 บาท
450 บาท
ส่วนลด 50% บริการเรียกเก็บเช็คข้ามเขต
 
0.05%
ของมูลค่าเงินตามหน้าเช็ค
(ขั้นต่ำ 10 บาท /สูงสุดไม่เกิน 500 บาท)
0.10%
ของมูลค่าเงินตามหน้าเช็ค
(ขั้นต่ำ 10 บาท)
ส่วนลด 50% บริการโอนเงินระหว่างบัญชีธนาคารยูโอบี
 
0.05% ของมูลค่าเงินโอน
และค่าบริการ 20 บาท
010% ของมูลค่าเงินโอน
และค่าบริการ 20 บาท
 
In-Zone : 5 บาท
Out-Zone : 10 บาท
In-Zone : 10 บาท
Out-Zone : 20 บาท
ส่วนลด 50% บริการจ่ายเงินเดือนพนักงาน  
5 บาท
10 บาท
บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร  
12 บาท
12 บาท
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ  
350 บาท
350 บาท
ฟรี บริการผูกคู่โอนอัตโนมัติระหว่างบัญชีออมทรัพย์ BizSuper (ZS) และบัญชีกระแสรายวัน BizSuper (ZC)
 
ฟรี
15 บาท
(สูงสุด 300 บาท / เดือน)

อัตราดอกเบี้ย

ยอดเงินฝาก
อัตราดอกเบี้ยพิเศษ
บนบัญชี BizSuper
ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1 บาท ถึง 300,000 บาท แรก
0.25%
ยอดเงินฝากส่วนที่เกิน 300,000 บาท
0.50%

 

เงื่อนไขการรับดอกเบี้ย

 • ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือนบนบัญชีออมทรัพย์ BizSuper
 • กรณีผู้ฝากมียอดเงินฝากเฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 300,000 บาท ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี ตามอัตราที่กําหนดไว้ในประกาศธนาคาร
 • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

  

เงื่อนไขการเปิดบัญชี

 • สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีสินเชื่อธุรกิจกับธนาคารมียอดขายต่อปีไม่เกิน 400 ล้านบาทหรือ บุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของธุรกิจและมียอดขายต่อปีไม่เกิน 400 ล้านบาท หรือนิติบุคคลผู้ประกอบการ SME นิติบุคคลที่มียอดขายต่อปีไม่เกิน 400 ล้านบาท
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

เอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลธรรมดา

 1. สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน
 2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือสำเนาทะเบียนพาณิชย์
 3. สำเนาสัญญาเช่าสถานประกอบการ
 4. สำเนาภาษีป้าย หรือเอกสารชำระภาษีป้าย
 5. รายชื่อผู้ถือหุ้นกรณีผู้สมัครเป็นผู้ถือหุ้น

นิติบุคคล

 1. สำเนารับรองจดทะเบียนบริษัท
 2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ลงนาม
 3. หนังสือมอบอำนาจ
 4. สำนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

ช่องทางการติดต่อ

 • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • Biz Call Center โทร. 0-2343-3555
 • ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555