บิส ซุปเปอร์

สิทธิพิเศษ

สิทธิพิเศษบริการทางด้านธุรกรรม บนบัญชี Biz Super
ช่องทาง
ราคาพิเศษบน Biz Super
Counter
Internet (BIB)
ราคา / ธุรกรรม
ฟรีสมุดเช็ค 1 เล่มทุกเดือน
/
 
ฟรี
ส่วนลด 50% การซื้อสมุดเช็คชนิด 30 ฉบับ
/
 
255 บาท
บริการโอนเงินระหว่างบัญชี ธนาคาร (IFT) ของจำนวนเงินโอน กรณีข้ามเขตสำนักหักบัญชี
/
/
ฟรี
ส่วนลด 50% สำหรับบัญชีเงินเดือน  
/
5 บาท
บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (Smart Credit Next Day)  
/
12 บาท
บริการโอนเงินระหว่งประเทศ (Outward Rimittance  
/

350 บาท

 

บริการเรียกเก็บเช็คข้ามเขต (BC Corporate)
/
 
ฟรี
บริการผูกคู่โอนอัตโนมัติระหว่างบัญชีออมทรัพย์ Biz Super (ZR) และบัญชีกระแสรายวัน
/
 
ฟรี

อัตราดอกเบี้ย

ยอดเงินฝาก
อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ยต่อปี
ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1 บาท ถึง 300,000 บาท แรก
0.25%
ยอดเงินฝากส่วนที่เกิน 300,000 บาท แรก ถึง 1,000,000 บาท ถัดไป
0.50%

เงื่อนไขการเปิดบัญชี

 1. สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีสินเชื่อธุรกิจกับธนาคาร และผู้ประกอบการ SME นิติบุคคลที่มียอดขายต่อปีไม่เกิน 400 ล้านบาท
 2. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

เงือนไขการรับดอกเบี้ย

 1. มียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีออมทรัพย์ BizSuper มากกว่า 300,000 บาท/วัน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 399 บาท/เดือน ในกรณีเงินฝากคงเหลือต่อเดือนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ดังกล่าว
 2. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือนบนบัญชีออมทรัพย์ BizSuper
 3. ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
 2. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนผู้มีอำนาจลงนาม
 3. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 4. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
 5. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เปิดบัญชีกับธนาคารยูโอบีจำกัด (มหาชน)
 6. หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนนิติบุคคล
 7. บัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

ติดต่อ

 • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • Biz Call Center โทร. 0-2343-3555
 • ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555