บัญชีออมทรัพย์ UOB BizSuper

เปิดบัญชีออมทรัพย์ BizSuper รับดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 2 เท่าของอัตราดอกเบี้ยปกติ


สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่สมัคร บัญชี BizSuper

สำหรับลูกค้าที่สมัครใช้บริการบัญชี UOB BizSuper ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

สิทธิพิเศษบริการทางด้านธุรกรรม
สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชี Biz Super

ช่องทาง

ค่าบริการสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชี BizSuper

ค่าบริการปกติ

Counter

Internet (BIBPlus)

ราคา / ธุรกรรม

ราคา / ธุรกรรม

รับ สมุดเช็ค 1 เล่มทุกเดือน

 

ไม่มีค่าธรรมเนียม

450 บาท

ส่วนลด 50% ซื้อสมุดเช็คชนิด 30 ฉบับ

 

225 บาท

450 บาท

บริการ โอนเงินระหว่างบัญชีธนาคารยูโอบี

 

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม

บริการ โอนเงินระหว่างธนาคารแบบส่งรายการภายในวัน

 • สำหรับยอดการโอน 1-100,000 บาท
 • สำหรับยอดการโอน 100,001-500,000 บาท
 • สำหรับยอดการโอน 500,001-2,000,000 บาท

 

  

ไม่มีค่าธรรมเนียม
ไม่มีค่าธรรมเนียม
200 บาทต่อรายการ

 

20 บาทต่อรายการ
75 บาทต่อรายการ
200 บาทต่อรายการ

บริการ โอนเงินระหว่างธนาคารแบบส่งรายการล่วงหน้า

 

ไม่มีค่าธรรมเนียม

12 บาท ต่อรายการ

บริการ โอนเงินระหว่างธนาคารบาทเนต

 

75 บาท
ต่อรายการสำหรับผู้ส่งรายการ

150 บาท
ต่อรายการสำหรับผู้ส่งรายการ

บริการ โอนเงินระหว่างประเทศ

 

200 บาทต่อรายการ

350 บาทต่อรายการ

บริการ จ่ายเงินเดือนพนักงาน

 

ไม่มีค่าธรรมเนียม

10 บาทต่อรายการ

บริการ UOB eAlerts! บริการแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวของบัญชีผ่านทางอีเมล เมื่อมีเงินเข้า หรือออกจากบัญชี

 

ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับ
การแจ้งเตือนผ่านทางอีเมล

ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับ
การแจ้งเตือนผ่านทางอีเมล

บริการผูกคู่โอนอัตโนมัติระหว่างบัญชีออมทรัพย์ BizSuper และบัญชีกระแสรายวัน BizSuper

 

ไม่มีค่าธรรมเนียม

15 บาท
(สูงสุด 300 บาท / เดือน)

บัญชี BizSuper อัตราดอกเบี้ย

ยอดเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ บนบัญชี BizSuper

ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1 บาท ถึง 300,000 บาท แรก

0.35%

ยอดเงินฝากส่วนที่เกิน 300,000 บาท

0.70%

ยอดเงินฝากส่วนที่เกิน 3,000,000 บาท

0.35%

เงื่อนไขการรับดอกเบี้ย บัญชี BizSuper

 1. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือนบนบัญชีออมทรัพย์ BizSuper
 2. กรณีผู้ฝากมียอดเงินฝากเฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 300,000 บาท ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี ตามอัตราที่กําหนดไว้ในประกาศธนาคาร
 3. อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.uob.co.th

บัญชี BizSuper เงื่อนไขการเปิด

 1. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือนบนบัญชีออมทรัพย์ BizSuper
 2. กรณีผู้ฝากมียอดเงินฝากเฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 300,000 บาท ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี ตามอัตราที่กําหนดไว้ในประกาศธนาคาร
 3. อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.uob.co.th

เอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลธรรมดา (ที่มีสินเชื่อธุรกิจกับธนาคาร)

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บุคคลธรรมดา (ที่เป็นเจ้าของธุรกิจ)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน    
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือ
 • สำเนาทะเบียนพาณิชย์ หรือ
 • สำเนาสัญญาเช่าสถานประกอบการ หรือ
 • สำเนาภาษีป้าย หรือเอกสารชำระภาษีป้าย หรือ
 • รายชื่อผู้ถือหุ้นกรณีผู้สมัครเป็นผู้ถือหุ้น

นิติบุคคล

 • สำเนารับรองจดทะเบียนบริษัท
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ลงนาม
 • หนังสือมอบอำนาจ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

ช่องทางการติดต่อ

 • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • Biz Call Center โทร. 0-2343-3555
 • ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ต้องการความช่วยเหลือ

ศูนย์ธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs 26 แห่งทั่วประเทศ

สอบถามหรือเสนอแนะบริการ

ที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี

ค้นหาที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี