ลักษณะผลิตภัณฑ์

การให้สินเชื่อระยะสั้นแก่ผู้ส่งออกในรูปเงินบาทหรือสกุลเงินตราต่างประเทศเพื่อนำไปซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกหรือการขายในประเทศ

  • สามารถนำสัญญาซื้อขาย (Sales Contract), ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) หรือ เลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) มาเป็นหลักฐานเพื่อขอสินเชื่อ

คุณสมบัติเด่นของบริการ

  • สะดวก รวเร็ว สามารถเข้าบัญชีภายในวันเดียวกัน เมื่อยื่นเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน
  • สามารถขอสินเชื่อในรูปเงินบาท หรือสกลุเงินตราต่างประเทศได้ตามความต้องการ

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

  • เพิ่มสภาพคล่องทางธุรกิจ มีเงินทุนหมุนเวียนในการนำไปซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้า
  • สามารถบริหารสินเชื่อให้เหมาะสมกับรอบการชำระค่าสินค้าได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนบริการลูกค้า 0-2487-2999
หมายเหตุ : บริการใด ๆ ที่จำเป็นต้องมีวงเงินสินเชื่อ เมื่อมีการอนุมัติวงเงินสินเชื่อแล้วถึงจะใช้บริการได้

ศูนย์รับ-ส่งเอกสารทางด้านต่างประเทศ

สอบถามหรือเสนอแนะบริการ