บริการด้านการจัดการบัญชี

  • บริการการบริหารสภาพคล่อง เป็นการเชื่อมโยงระหว่างบัญชีหลัก และบัญชีย่อยที่มีมากกว่า 1 บัญชี
    ไม่ว่าจะเป็นบัญชีภายใต้นิติบุคคลเดียวกัน หรือบริษัทในเครือ โดยระบบจะบริหารบัญชีย่อยให้มียอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวันทําการให้เท่ากับศูนย์ หรือติดลบน้อยที่สุด เพื่อให้บริษัทได้รับผลตอบแทน จากเงินฝากสูงที่สุด หรือ เสียดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีน้อยที่สุด ณ วันนั้น นอกจากนี้ระบบสามารถเชื่อมโยงและบริหารสภาพคล่องระหว่างบัญชีหลักของบริษัทแม่ และบัญชีหลัก / บัญชีย่อย/ บัญชีย่อย ของบริษัทลูกที่ขาดสภาพคล่อง (การกู้-ยืม ระหว่างบริษัท) โดยระบบจะโอนอัตโนมัติตามหนังสือแสดงเจตนาจํานงของบริษัทที่แจ้งไว้กับธนาคารใน ตอนต้น ไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยการกู้-ยืม รวมถึงการจัดลําดับความสําคัญของคู่
    การโอนด้วย

ลักษณะบริการ

การบริหารบัญชีระบบอัตโนมัติ เป็นการเชื่อมโยงระหว่างบัญชีหลัก(บัญชีออมทรัพย์) และ บัญชีย่อย (บัญชีกระแสรายวัน) ที่มีมากกว่า 1 บัญชี ซึ่งเปิดไว้กับธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นบัญชีภายใต้นิติบุคคลเดียวกัน หรือบริษัทในเครือ โดยระบบจะบริหารบัญชีย่อย (บัญชีกระแสรายวัน) ให้มียอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวันทำการให้เท่ากับศูนย์ หรือติดลบน้อยที่สุด เพื่อให้บริษัทได้รับผลตอบแทน จากเงินฝากสูงที่สุด หรือ เสียดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีน้อยที่สุด ณ วันนั้น นอกจากนี้ระบบสามารถเชื่อมโยง และบริหารสภาพคล่องระหว่างบัญชีหลักของบริษัทแม่ และบัญชีหลัก / บัญชีย่อย/บัญชีย่อยของบริษัทลูกที่ขาดสภาพคล่อง (การกู้-ยืมระหว่างบริษัท) โดยระบบจะโอนอัตโนมัติตามหนังสือแสดงเจตน์จำนงของบริษัทแม่ ที่แจ้งไว้กับธนาคารในตอนต้น ไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยการกู้-ยืม รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญของบริษัทลูกด้วย

ประโยชน์

  • ไม่จำเป็นต้องมียอดเงินคงค้างในบัญชีย่อย (บัญชีกระแสรายวัน) เพื่อรอการตัดเช็คที่สั่งจ่าย ณ สิ้นวัน
  • ลดค่าธรรมเนียม / ดอกเบี้ย เงินเบิกเกินบัญชีที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละวัน
  • ลดภาระ / ต้นทุน และค่าใช้จ่าย รวมถึงประหยัดเวลาในการจัดสรรเงินของแต่ละบัญชี และการคำนวณดอกเบี้ยกู้-ยืม สำหรับการกู้-ยืมเงินระหว่างบริษัท
  • ได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากการที่ระบบโอนยอดเงินคงเหลือจากบัญชีย่อย (กระแสรายวัน) มาที่บัญชีหลัก (บัญชีออมทรัพย์)
  • กระทบยอดบัญชีได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากรายงานความเคลื่อนไหวที่แสดงยอดเงินโอนอัตโนมัติ รวมถึงรายงานการโอนเงินอัตโนมัติของทุกบัญชี ที่ระบบจะสรุปและออกให้ ณ สิ้นเดือน

 

ติดต่อ

ศูนย์บริการลูกค้างานบริหารเงินสด
โทร. 0-2093-4848
โทรสาร 0-2343-4902

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
สายงาน Cash Management
191 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120