eAlerts!

 •  

   

   

  Stay connected with your business

ภาพรวม

UOB eAlerts! เป็นบริการแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากที่สมัครใช้บริการ เมื่อมีรายการฝาก ถอน ชำระเงิน หรือโอนเงินเข้า/ออกจากบัญชี รวมถึงแจ้งยอดเงินคงเหลือในบัญชี โดยเป็นแจ้งเตือนผ่านทางโทรศัพท์มือถือ (SMS) และ/หรืออีเมล เพื่อช่วยให้ท่านบริหารจัดการบัญชีได้ง่ายขึ้น

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

 • ทราบความเคลื่อนไหวของบัญชีได้ทันที เมื่อมีเงินเข้าหรือออกจากบัญชี
 • สามารถปรับแต่งเงื่อนไขการรับการแจ้งเตือนได้ตามความต้องการของท่าน*
 • เลือกรับการแจ้งเตือนได้ถึง 2 ช่องทาง ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ (SMS) และ/หรืออีเมล
 • เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการบัญชีได้ดีขึ้นด้วยบริการแจ้งเตือนแบบทันท่วงที*
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมรายเดือนสำหรับการแจ้งเตือนผ่านทางอีเมล^
 • รองรับเฉพาะหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่จดทะเบียนภายในประเทศไทยเท่านั้น

* ขึ้นอยู่กับบัญชีและประเภทบริการ

^ มีค่าธรรมเนียมสำหรับการรับการแจ้งเตือนผ่านทางโทรศัพท์มือถือ (SMS)

 

ประเภทของบริการแจ้งเตือน

Cash Alerts

Cash Alerts

Show moreShow less
 • แจ้งยอดเงินคงเหลือในบัญชี – สามารถเลือกรอบการแจ้งเตือนยอดเงินคงเหลือได้สูงสุด 4 รอบต่อวัน เพื่อให้ท่านทราบยอดเงินคงเหลือในบัญชี สำหรับวางแผนการชำระเงินและการลงทุน
 • แจ้งยอดเงินคงเหลือในบัญชี ต่ำกว่า/สูงกว่า เกณฑ์ที่กำหนด – รับการแจ้งเตือนทันทีเมื่อยอดเงินคงเหลือในบัญชี ต่ำกว่า/สูงกว่า เกณฑ์ที่ท่านกำหนดไว้  สิ่งนี้ช่วยให้ท่านตัดสินใจได้ทันเวลาในการบริหารจัดการบัญชี เพื่อให้เงินในบัญชีของท่านมีเพียงต่อการเบิกจ่าย
 • แจ้งเตือนความเคลื่อนไหวของบัญชี(เงินเข้า) – รับการแจ้งเตือนทันทีเมื่อมียอดเงินเข้ามายังบัญชีของท่านตามเกณฑ์ที่ท่านกำหนดไว้ ช่วยให้ท่านประหยัดเวลาในการตรวจสอบรายการเงินโอนเข้าบัญชี
 • แจ้งเตือนความเคลื่อนไหวของบัญชี(เงินออก) – รับการแจ้งเตือนทันทีเมื่อมียอดเงินออกจากบัญชีของท่านตามเกณฑ์ที่ท่านกำหนดไว้ ช่วยให้ท่านสามารถบริหารจัดการเงินออกจากบัญชีได้อย่างมั่นใจ
 • แจ้งรายการเช็คคืน – รับการแจ้งเตือนสำหรับรายการเช็คคืน1 (เช็คที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากผู้สั่งจ่ายได้) ที่ฝากเข้าบัญชีของท่าน เพื่อให้ท่านสามารถติดตามการชำระเงินกับผู้สั่งจ่ายเช็คได้ทันที

 

1 สำหรับเช็คสกุลเงินไทยบาทที่รู้ผลการเรียกเก็บจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วเท่านั้น

สิ่งที่ต้องใช้/ค่าธรรมเนียม

สิ่งที่ต้องใช้

Show moreShow less

ค่าธรรมเนียม

Show moreShow less

ในการสมัครการใช้ UOB eAlerts! คุณจะต้องมีบัญชี นิติบุคคล ที่ให้บริการโดย ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

 

ช่องทางการแจ้งเตือน ค่าธรรมเนียมบริการ
(ต่อเดือน)
SMS 50 บาท
(ต่อเบอร์มือถือ ต่อบัญชี)
Email
ฟรี

 

 

สมัครใช้บริการ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 1 เดือน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ต ของผู้มีอำนาจลงนาม (รับรองสำเนาถูกต้อง)

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ดาวน์โหลดข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการ UOB eAlerts!

คำถามที่พบบ่อย

ท่านสามารถสมัครใช้บริการ UOB eAlerts! ได้ โดยการกรอกใบสมัครใช้บริการ UOB eAlerts! พร้อมทั้งส่งเอกสารประกอบการสมัครดังต่อไปนี้

 1. แบบฟอร์มการสมัครใช้บริการ UOB eAlerts!
 2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 30 วัน พร้อมลงนามรับรองเอกสารโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท
 3. สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท

ท่านสามารถใช้บริการ UOB eAlerts! ได้ภายใน 5 วันทำการ หลังจากที่ธนาคารได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว

ได้ ท่านสามารถสมัครใช้บริการนี้กับบัญชีกระแสรายวันหรือออมทรัพย์ทั้งหมดของท่านที่เปิดกับธนาคารยูโอบีได้ โดยบัญชีดังกล่าวต้องเป็นบัญชีที่เปิดในนามของนิติบุคคลเท่านั้น  ซึ่งการสมัครใช้บริการอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในแบบฟอร์มการสมัคร

ไม่มีการจำกัดจำนวนหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือ อีเมลของผู้รับ ซึ่งการสมัครใช้บริการอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในแบบฟอร์มการสมัคร

โปรดตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการแบบรายเดือนในแบบฟอร์มการสมัคร

ค่าธรรมเนียมทั้งหมดจะถูกหักจากบัญชีที่ท่านระบุไว้ ณ ตอนสมัครใช้บริการ โดยธนาคารจะดำเนินการเรียกเก็บภายในสัปดาห์แรกของเดือน

ใช่ ธนาคารให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูล เพราะทุกๆ การแจ้งเตือนจะมีปกปิดเลขที่บัญชีเพื่อให้แน่ใจว่าเลขบัญชีของท่านไม่ได้ถูกเปิดเผย

เพื่อเป็นการป้องกันเพิ่มเติม ในการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลบัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านอาจจะต้องลบข้อความหรืออีเมลที่เกี่ยวกับการแจ้งเตือนของบริการ UOB eAlerts! หลังจากที่ท่านได้อ่านข้อความแล้ว

เนื่องจากข้อจำกัดสำหรับข้อความผ่าน SMS ต้องไม่เกิน 160 ตัวอักษร ทำให้ต้องใช้ตัวย่อคำศัพท์บางอย่างในการส่งข้อความผ่าน SMS

ขึ้นอยู่กับเครือข่ายของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของท่าน โดยทั่วไปท่านจะได้รับข้อความ SMS ภายในระยะเวลาอันสั้น อย่างไรก็ตามอาจมีความล่าช้าในช่วงที่มีการรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายในจำนวนมาก ตัวอย่างเช่น ในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ และวันคริสต์มาส

ท่านอาจจะเสียค่าบริการเพิ่มเติมจากเครือข่ายมือถือของผู้ให้บริการของท่านสำหรับการรับข้อความ SMS ขณะที่อยู่ต่างประเทศ

ตราบใดที่เครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของท่านรองรับข้อความทางโทรศัพท์มือถือ (SMS) ท่านก็จะสามารถใช้บริการ UOB eAlerts! ได้

กรุณากรอกแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงการใช้บริการ UOB eAlerts! เพื่อเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน

ได้ การบริการนี้จะทำงานได้ตราบใดที่รูปแบบบริการโทรศัพท์ของท่านยังรองรับให้ท่านสามารถรับข้อความ SMS ได้

โปรดแจ้งผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของท่าน เพื่อปิดการใช้งานเบอร์ของท่านโดยทันที เพื่อป้องกันข้อมูลบัญชีของท่าน หลังจากนั้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่หมายเลข  02 093 4848 เพื่อขอความช่วยเหลือ

ใช่ ท่านจะได้รับข้อความการแจ้งเตือนทั้งหมด ยกเว้นการแจ้งเตือนรายการเช็คคืน สำหรับการแจ้งเตือนยอดเงินคงเหลือในบัญชี ท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับการแจ้งเตือนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ได้

ได้ ท่านสามารถแก้ไขจำนวนเงิน (Threshold amount) สำหรับการแจ้งเตือนได้ โดยกรอกแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงการใช้บริการ UOB eAlerts!