บริการเรียกเก็บเงินสด

  • เป็นบริการเพื่อลดความเสี่ยงในการเก็บรักษาและขนส่งฝากเงินสดจากสาขาต่างๆ
    ของบริษัทโดยธนาคารทำการตรวจนับ และนำเงินฝากเข้าบัญชีของบริษัทที่เปิดไว ้กับธนาคาร

ลักษณะบริการ

เป็นบริการ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการนำฝากเงินสด โดยธนาคารจะเป็นผู้ดำเนินการมอบหมายให้บริษัทขนส่งทรัพย์สิน ซึ่งเป็นตัวแทนธนาคารดำเนินการเก็บรวบรวมเงินสดจากสาขาต่างๆ ของบริษัท พร้อมทั้งทำการตรวจนับและนำส่ง ยังสาขาของธนาคารยูโอบีที่ใกล้ที่สุด เพื่อนำเงินฝากเข้าบัญชีของบริษัทที่เปิดไว้กับธนาคารตามเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ นอกจากบริการดังกล่าว ธนาคารยังให้บริการด้านการขนส่งยังสาขา หรือสำนักงานของบริษัท โดยธนาคารจะทำการตรวจนับ และเตรียมเงินตามจำนวน และ ชนิดของธนบัตรตามที่บริษัทได้แจ้งความประสงค์ไว้

ประโยชน์

  • ลดความเสี่ยงในการเก็บรักษาและขนส่งฝากเงินสด
  • ลดขั้นตอนการกระทบยอด โดยบริษัทสามารถตรวจสอบยอด
  • จากรายงานสรุปการนำฝากของธนาคาร

ติดต่อ

ศูนย์บริการลูกค้างานบริหารเงินสด
โทร. 0-2093-4848
โทรสาร 0-2343-4902 

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
สายงาน Cash Management
191 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120