บริการจ่ายเช็คด่วน

  • เป็นบริการการที่ธนาคารจัดทำแคชเชียร์เช็คเร่งด่วนภายใน 2 ชั่วโมงหลังจากที่ธนาคารได้รับคำสั่งจากบริษัทลูกค้าให้ออกเช็ค
    โดยธนาคารอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถรับเช็คที่สาขาธนาคารที่สะดวกกับผู้รับเช็คที่สุด เหมาะสำหรับการออกเช็คเร่งด่วน เช่น เช็คสั่งจ่ายกรมศุลกากรเพื่อชำระภาษีสินค้า

ลักษณะบริการ

เป็นบริการที่เหมาะสำหรับองค์กรหรือบริษัทที่มีการจ่ายแบบเร่งด่วน เช่นชำระค่าภาษี อากร ค่าระวาง ซึ่งจะจ่ายให้แก่ภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และ/หรือ บริษัทขนส่งทางเรือ

เป็นบริการชำระเงินด้วยเช็คทั่วไป แต่เป็นบริการพิเศษ สำหรับลูกค้า ที่มีรายการชำระเงินเร่งด่วน ยอดการชำระเงินสูงไม่สามารถจ่ายเป็นเงินสดได้ หลังจากที่ธนาคารได้รับคำสั่งการออกเช็ค ธนาคารจะจัดทำแคชเชียร์เช็คขึ้นภายใน 2 ชั่วโมง

ลูกค้าสามารถมารับเช็คได้ตามสาขาที่กำหนดในกรุงเทพฯ และในต่างจังหวัด เช่น สาขาใกล้กับที่ทำการจ่ายเงิน
ท่าเรือหรือกรมศุลกากร

ประโยชน์

  • ลดเวลาการทำงาน เนื่องจากผู้รับผลประโยชน์สามารถรับเช็คได้ภายใน 2 ชั่วโมงที่สาขาของธนาคาร
  • ลดค่าใช้จ่าย เนื่องจากจัดทำเช็คไม่ทัน เช่นค่าใช้จ่ายในการเก็บของไว้ในโกดังท่าเรือ ค่าพนักงานเดินเอกสาร

ติดต่อ

ศูนย์บริการลูกค้างานบริหารเงินสด
โทร. 0-2093-4848
โทรสาร 0-2343-4902

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
สายงาน Cash Management
191 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120