บริการรับชำระเงินโดยการหักบัญชีอัตโนมัติ

  • เป็นบริการรับชำระค่าสินค้าและบริการที่ผู้ขายหรือผู้ให้บริการสามารถเรียกเก็บเงินจากผู้ชำระเงิน
    โดยการหักบัญชีจากบัญชีเงินฝากของผู้ชำระโดยตรง

ลักษณะบริการ

เป็นบริการรับชำระเงินโดยการหักบัญชีอัตโนมัติโดยตรงจากบัญชีเงินฝากของผู้ชำระซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ขั้นตอนการเรียกเก็บเงินของบริษัท โดยบริษัทส่งรายการหักบัญชีภายใต้ความยินยอมของเจ้าของบัญชีผู้ชำระเงิน ให้กับธนาคาร เพื่อเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ที่มีบัญชีอยู่กับธนาคาร โดยการหักบัญชี และโอนเงินดังกล่าวนั้นเข้าบัญชีของบริษัทโดยตรง เป็นบริการที่เหมาะกับการรับชำระค่าบริการสาธารณูปโภค ค่าสมาชิก หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดเป็นงวดประจำอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทสามารถส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ประโยชน์

  • ช่วยลดขั้นตอนการทำงานของบริษัทและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียกเก็บเงิน โดยการหักบัญชีลูกหนี้ แบบอัตโนมัติ
  • ช่วยลดขั้นตอนการเก็บเงินให้กับทางบริษัทแทนพนักงานเก็บเงินของบริษัท
  • ช่วยลดงานด้านบริหาร บริการการตัดบัญชีโดยตรงจากบัญชีเงินฝากจะช่วยให้ง่ายต่อการกระทบยอดบัญชีของบริษัท
    เพราะข้อมูลในการเข้าบัญชีจะถูกส่งกลับไปปรับปรุงระบบบัญชีลูกหนี้ของบริษัทโดยตรง
  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเงิน บริษัทสามารถรับเงินได้ตรงงวดเวลา และ ในวันเดียวกับที่ธนาคารทำการตัดบัญชีของลูกค้าของบริษัท

ติดต่อ

ศูนย์บริการลูกค้างานบริหารเงินสด
โทร. 0-2093-4848
โทรสาร 0-2343-4902 

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
สายงาน Cash Management
191 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120