ยูโอบีพร้อมเพย์นิติบุคคล

รู้จัก

ลงทะเบียน

ลงทะเบียน ยูโอบีพร้อมเพย์นิติบุคคล

 

ท่านสามารถลงทะเบียนพร้อมเพย์สำหรับนิติบุคคลตามขั้นตอนดังนี้

 

 1. กรอกใบคำขอใช้บริการยูโอบีพร้อมเพย์สำหรับนิติบุคคล(PromptPay for Juristic) พร้อมเตรียมเอกสารประกอบ โดยเลขประจำตัว ผู้เสียภาษีอาการหนึ่งหมายเลขสามารถผูกกับบัญชีเงินฝากได้เพียงหนึ่งบัญชีเท่านั้น ดาวน์โหลดใบคำขอใช้บริการ และเงื่อนไขการใช้บริการ ที่นี่

  - ใบคำขอใช้บริการใช้บริการยูโอบีพร้อมเพย์สำหรับนิติบุคคล(PromptPay for Juristic)
  - เงื่อนไขการใช้บริการยูโอบีพร้อมเพย์สำหรับนิติบุคคล

 2. ยื่นใบคำขอผ่านสาขาของธนาคารยูโอบีทั่วประเทศ หรือสมัครผ่าน เจ้าหน้าที่ธนาคาร ที่จะอำนวยความสะดวกให้ท่านตลอดทุกขั้นตอน
 3. รับแจ้งผลการสมัครทาง email

เงื่อนไขของการลงทะเบียนยูโอบีพร้อมเพย์

 

 1. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีสามารถผูกกับบัญชีเงินฝากได้เพียง 1 บัญชีธนาคารเท่านั้น
 2. บัญชีธนาคารที่ใช้ผูกบัญชีต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันเท่านั้น
 3. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่มีการผูกบัญชีกับธนาคารแล้ว จะไม่สามารถนำมาลงทะเบียนผูกบัญชีกับธนาคารอื่นได้อีก จนกว่าจะมีการยกเลิกการลงทะเบียนกับธนาคารก่อนเอกสารประกอบการสมัคร

 

 1. เอกสาร/หลักฐานแสดงบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน ที่ใช้ลงทะเบียน มีนิติบุคคลผู้ลงทะเบียนเป็นเจ้าของบัญชี
 2. บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง (หรือสำเนา) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับกรณีบุคคลที่ตกลงกันทางกฎหมาย ที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับมอบอำนาจให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
 3. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกโดยนายทะเบียนไม่เกิน 3 เดือน หรือเอกสารในการจัดตั้งนิติ บุคคลตามที่สถาบันการเงินกำหนด
 4. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)
 5. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

 

สิทธิพิเศษ

สิทธิพิเศษลูกค้ายูโอบี

 

ลงทะเบียนยูโอบีพร้อมเพย์นิติบุคคล ตั้งแต่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2560 นี้ รับสิทธิประโยชน์มากมาย ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

เงื่อนไขบริการ

 

 1. ลงทะเบียนยูโอบีพร้อมเพย์นิติบุคคล ตั้งแต่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2560 นี้ รับสิทธิประโยชน์มากมาย ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
 2. สิทธิพิเศษจากรายการส่งเสริมการขาย “UOB Business PromptPay โอนฟรี” นี้ สำหรับลูกค้าที่มีการลงทะเบียนยูโอบีพร้อมเพย์นิติบุคคล สำเร็จเท่านั้น
 3. ลูกค้าสามารถลงทะเบียนใช้บริการยูโอบีพร้อมเพย์นิติบุคคล เพื่อรับสิทธิตามรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2560 โดยสามารถเลือกสมัครผ่านสาขาของธนาคารยูโอบีทั่วประเทศ หรือสมัครผ่านเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ของธนาคารที่ดูแลท่าน ที่จะอำนวยความสะดวกให้ท่านตลอดทุกขั้นตอน
 4. ลูกค้าสามารถใช้บริการโอนเงิน และสิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขาย “UOB Business PromptPay โอนฟรี” โดยใช้บริการผ่าน UOB Business Internet Banking ฟรีค่าธรรมเนียมถึง 31 ธันวาคม 2560
 5. การโอนเงินตามรายการส่งเสริมการขายนี้สามารถโอนได้ตามจำนวนครั้งต่อวัน และยอดเงินโอนสูงสุดต่อครั้ง ตามประกาศธนาคาร และจะต้องไม่เกินวงเงินที่ลูกค้ากำหนดในการใช้บริการ
 6. กรณีลูกค้าลงทะเบียนยูโอบีพร้อมเพย์นิติบุคคลพร้อมกับสมัครบริการ BizSuper หรือ UOB Corporate Premium เพื่อรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม การใช้บริการ ให้เป็นไปตามประกาศ และเงื่อนไขการให้บริการ UOB BizSuper และ UOB Corporate Premium
 7. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือกรณีลูกค้ายกเลิกบริการ ยูโอบีพร้อมเพย์นิติบุคคล ก่อนรายการส่งเสริมการขายนี้สิ้นสุดลง อัตราค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมข้างต้นจะเป็นไปตามประกาศธนาคาร หรืออัตราที่ลูกค้าได้ตกลงไว้กับธนาคารสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ศูนย์บริการบริหารเงินสดเพื่อธุรกิจ โทร. 0-2343-4848

ถามตอบ