สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME ที่ดำเนินธุรกิจมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี

สินเชื่อเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ และการหมุนเวียนในกิจการ รวมถึงสินเชื่อเพื่อการนำเข้าและส่งออกวงเงินสูงสุด 5 เท่า
ของหลักประกัน
ผ่อนชำระยาวนานถึง
30 ปี
บริการสินเชื่อครบวงจร

 • วงเงินสูงสุด 5 เท่าของหลักประกัน รวมสูงสุด 40 ล้านบาท
 • ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 30 ปี
 • บริการสินเชื่อครบวงจรไม่ว่าจะเป็น
  • วงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft)
  • ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)
  • วงเงินกู้ระยะยาว (Commercial Loan)
  • หนังสือค้ำประกัน (Letter of Credit)
  • สินเชื่อธุรกิจนำเข้าส่งออก (Trade Finance)

 • บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลจดทะเบียน ประกอบธุรกิจ และมีกิจการอยู่ในประเทศไทย และมียอดขายต่อปี ไม่เกิน 400 ล้านบาท
 • ดำเนินธุรกิจมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ขอสินเชื่อ
 • งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วไม่มีผลขาดทุนติดต่อกันในช่วง 3 ปีล่าสุด หรือ ไม่มีส่วนทุนติดลบ (สำหรับกรณีนิติบุคคล)
นิติบุคคล บุคคลธรรมดา ผู้ค้ำประกัน ผู้ให้หลักประกันทางธุรกิจ
สำเนาบัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน และสำเนาใบ เปลี่ยนชื่อ-สกุล / ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
หนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์จากกระทรวงพาณิชย์ / ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น / หนังสือบริคณฑ์สนธิ / ข้อบังคับของบริษัท
สำเนาทะเบียนการค้า / สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
งบการเงินฉบับตรวจสอบ / สำเนาใบแสดง ภาษีเงินได้ ย้อนหลัง 3 ปี
สำเนาใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) / เอกสารการชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ย้อนหลัง 6 เดือน
Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
หนังสือให้ความยินยอมในการตรวจสอบเครดิตบูโร
สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน
สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม
สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจ
สำเนาบัตรประชาชนผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไป
สำเนาบัตรประชาชนกรรมการอย่างน้อย 2 คน
ช่องทางการติดต่อขอสินเชื่อ SME / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs 26 แห่งทั่วประเทศ
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
Biz Call Center โทร. 0-2343-3555
ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555หมายเหตุ

*  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อและระยะเวลาการผ่อนชำระตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของธนาคาร

บริการสินเชื่อธุรกิจ SME อื่นๆ


สนใจสมัครหรือปรึกษาสินเชื่อธุรกิจ (เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ)

ลงทะเบียน