สินเชื่อเพื่อการนำเข้า

 • สั่งของเข้ามาแล้ว แต่กว่าจะขายหมดคงอีกหลายเดือน แล้วเราจะหาเงินที่ไหนมาใช้ในบริษัท ขอสินเชื่อเพื่อการนำเข้าจากธนาคารยูโอบีสิคะ จะได้มีเงินทุนหมุนเวียน แล้วจ่ายคืนเมื่อครบกำหนด

ลักษณะผลิตภัณฑ์

ธนาคารยูโอบีมีบริการให้สินเชื่อแก่ผู้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ โดยผู้นำเข้า ต้องการนำสินค้าไปผลิต หรือจำหน่ายก่อน แล้วจึงนำเงินมาชำระคืนให้แก่ธนาคารตามระยะเวลาที่ได้ตกลงกัน ซึ่งสินเชื่อเพื่อการนำเข้านี้จะมีลักษณะเป็นสินเชื่อระยะสั้น และเป็นสัญญาที่ลูกค้าทำไว้กับธนาคาร โดยธนาคารมีกรรมสิทธิ์ในสินค้า ลูกค้าเป็นผู้นำสินค้าเพื่อไปผลิต หรือจำหน่ายเท่านั้น และต้องนำเงินมาชำระค่าสินค้าเมื่อครบกำหนด โดยสินเชื่อเพื่อการนำเข้านี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท หลักๆ ดังนี้

 • T/R Sight (กรณีเปิดL/C ชนิดมีเงื่อนไขการชำระทันที)
 • T/R Term (กรณีเปิดL/C ชนิดมีเงื่อนไขการชำระเงินตามกำหนดเวลาที่ผู้ซื้อ-ผู้ขายตกลงกัน)

 

ประโยชน์

 • เป็นการเสริมสภาพคล่องทางการเงินสำหรับผู้นำเข้า
 • สามารถเลือกสินเชื่อที่เป็นสกุลเงินบาท หรือสกุลเงินตราต่างประเทศ
 • คิดอัตราดอกเบี้ยเป็นสกุลเงินบาท หรือสกุลเงินตราต่างประเทศ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นลูกค้านิติบุคคล
 • มีบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์, กระแสรายวัน หรือ บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ และมีวงเงินในการทำ ที/อาร์ กับธนาคารยูโอบี

 

เอกสารประกอบ

 • ใบสัญญาทรัสต์รีซีท
 • จดหมายแจ้งเอกสารขาเข้าจากธนาคารยูโอบี

อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม

 • ตามประกาศของธนาคารหรือตามที่ได้ตกลงกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนบริการลูกค้า 0-2487-2999

หมายเหตุ : บริการใด ๆ ที่จำเป็นต้องมีวงเงินสินเชื่อ เมื่อมีการอนุมัติวงเงินสินเชื่อแล้วถึงจะใช้บริการได้