บริการเปิด L/C เพื่อการนำสินค้าเข้า

 • บริษัทเรานำสินค้าเข้ามาจากเมืองนอก แต่อยากให้มีคนช่วยดูแลจัดการ เรื่องเอกสารและการชำระเงิน ง่ายมากค่ะ...ใช้บริการเปิด L/C กับธนาคารยูโอบีสิคะ

ลักษณะผลิตภัณฑ์

ธนาคารยูโอบี ให้บริการในการเปิด L/C สำหรับผู้นำเข้าสินค้า หรือชำระค่าบริการต่าง ๆ โดยชำระเงินแบบ L/C ซึ่งวิธีการชำระเงินแบบ L/C นี้ ทางผู้นำเข้าจะทำการชำระเงิน ก็ต่อเมื่อ ผู้ขายได้ยื่นเอกสารตามเงื่อนไข ต่าง ๆ ที่ระบุใน L/C ทุกประการ ซึ่งสามารถแบ่งวิธีการเปิด L/C ได้ 3 วิธี ดังต่อไปนี้

 • Full SWIFT 
 • Brief SWIFT
 • Courier/ Mail

สิทธิประโยชน์

 • สามารถเปิด L/C ได้รวดเร็วภายใน 24 ชั่วโมงพร้อมรับสำเนา L/C ภายในวันเดียวกัน
 • ทำให้ผู้ซื้อ – ผู้ขายในต่างประเทศ มีความมั่นใจในการซื้อขายกัน เนื่องจากธนาคารฯ ให้คำรับรองในการชำระเงิน
 • ผู้ซื้อสามารถมั่นใจในการชำระเงิน โดยธนาคารฯ จะชำระเงินให้แก่ผู้ขาย หลังจากได้รับเอกสารตามเงื่อนไขที่ระบุ ใน L/C ทุกประการ
 • ลูกค้าจะได้รับความสะดวก รวดเร็ว ยิ่งขึ้นหากทำรายการเปิด L/C ผ่านอินเทอร์เน็ต ด้วยระบบ ยูโอบีไซเบอร์แบงก์กิ้ง
  ของธนาคารยูโอบี

สิทธิพิเศษ

กรณีใช้บริการผ่านทาง ยูโอบีไซเบอร์แบงก์กิ้ง ลูกค้าสามารถ

 1. สร้างฐานข้อมูลไว้ใช้ได้โดยไม่จำกัดจำนวน
 2. สามารถดู และจัดพิมพ์ สำเนา L/C ได้ภายในวันเดียวกันกับที่เปิด L/C
 3. สามารถทราบรายการตัดบัญชีค่าใช้จ่าย ในการเปิด L/C ได้ ภายในวันที่เปิด L/C
 4. สามารถดูข้อมูลการเปิด L/C ได้ตลอดเวลา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นลูกค้านิติบุคคล
 • มีบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์, กระแสรายวัน หรือ บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ รวมถึง มีวงเงินในการขอเปิด L/C กับธนาคารยูโอบี

เอกสารประกอบ

 • แบบคำขอเปิด L/C
 • หลักฐาน หรือ เอกสารประกอบการเปิด L/C อื่นๆ ได้แก่ สัญญาซื้อ-ขายสินค้า, ใบแจ้งรายการสินค้า, ใบสั่งซื้อสินค้า เป็นต้น

อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม

 • ตามประกาศของธนาคารหรือตามที่ได้ตกลงกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนบริการลูกค้า 0-2487-2999

หมายเหตุ : บริการใด ๆ ที่จำเป็นต้องมีวงเงินสินเชื่อ เมื่อมีการอนุมัติวงเงินสินเชื่อแล้วถึงจะใช้บริการได้