ตั๋วสินค้าออกภายใต้ L/C

 • ส่งสินค้าไปแล้ว แต่ยังต้องรอ รับค่าสินค้า อีกตั้ง 2 เดือน แล้วตอนนี้จะเอาเงินที่ไหนมาใช้ดีละ ?” ใช้บริการรับซื้อตั๋วสินค้าออก ภายใต้ L/C สิคะ ธนาคารจะออกเงินให้ก่อนแล้วธนาคารไปตามเรียกเก็บเงิน จากธนาคารของลูกค้าของคุณ ได้ภายหลัง

ลักษณะบริการ

ธนาคารให้บริการเรียกเก็บ หรือรับซื้อลดตั๋วสินค้าส่งออกภายใต้ L/C เพื่อให้ผู้ส่งออกสามารถนำเงินไปใช้ก่อนที่จะได้รับการชำระเงิน หรือ ก่อนการครบกำหนดชำระเงินจากผู้ซื้อในต่างประเทศ หลังจากที่ผู้ส่งออก ได้ส่งออกสินค้า และจัดเตรียมเอกสารทั้งหมด ตามเงื่อนไขที่ระบุใน L/C มายื่นต่อธนาคาร ธนาคารให้บริการด้านการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารทั้งหมด ตามเงื่อนไขที่ระบุใน L/ C และนำส่งเอกสารไปเรียกเก็บเงินยังธนาคารผู้เปิด L/ C ในต่างประเทศด้วย

ประโยชน์

 • ตรวจสอบเอกสารโดยผู้ชำนาญงานด้านธุรกิจต่างประเทศ
 • บริการส่งเอกสารไปเรียกเก็บเงินยังต่างประเทศ พร้อมติดตาม การเรียกเก็บ ได้อย่างรวดเร็ว
 • จ่ายเงินตรงเวลาเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง และสะดวกในการวางแผนทางการเงิน
 • ลดความเสี่ยงด้านต่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยน
 • สามารถรับคำปรึกษา และคำแนะนำในด้านเอกสาร และ กฎระเบียบปฏิบัติการค้า ระหว่างประเทศ แก่ผู้ส่งออก

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นลูกค้านิติบุคคล
 • มีวงเงินสินเชื่อด้านการส่งออกกับธนาคาร กรณีต้องการขอรับเงิน ตามเอกสารส่งออก ก่อนที่จะได้รับชำระเงิน จากธนาคารในต่างประเทศ

เอกสารประกอบ

 • แบบฟอร์ม Request For Negotiation/Discount of Export Bills Drawn Under Letter of Credit ต้นฉบับ L/C
 • เอกสารประกอบอื่นๆ ตามที่ระบุใน L/C เช่น ตั๋วแลกเงิน, ใบกำกับราคาสินค้า, ใบตราส่งสินค้า, กรมธรรม์ประกันภัย,
  หนังสือรับรองอื่นๆ เป็นต้น

อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม

 • ตามประกาศของธนาคารหรือตามที่ได้ตกลงกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนบริการลูกค้า 0-2487-2999

หมายเหตุ : บริการใด ๆ ที่จำเป็นต้องมีวงเงินสินเชื่อ เมื่อมีการอนุมัติวงเงินสินเชื่อแล้วถึงจะใช้บริการได้