ลักษณะผลิตภัณฑ์

  • บริการเรียกเก็บตั๋วสินค้าส่งออกภายใต้ L/C หลังจากที่ผู้ส่งออกได้ส่งสินค้าไปแล้วและบริการรับซื้อลดตั๋วสินค้าส่งออกภายใต้ L/C ก่อนครบกำหนดชำระเงินจากผู้ซื้อ
  • ธนาคารจะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารทั้งหมดตามเงื่อนไขที่ระบุใน L/C และทำการส่งเอกสารดังกล่าวไปเรียกเก็บเงินยังธนาคารของผู้ซื้อ

คุณสมบัติเด่นของบริการ

  • ถูกต้องเชื่อถือได้ด้วยการให้บริการพร้อมคำแนะนำในการทำธุรกรรมจากผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (Certified Documentary Credit Specialist: CDCS)

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

  • ธนาคารทำหน้าที่เป็นผู้ติดตามการรับชำระเงินแทนผู้ส่งออก
  • มั่นใจได้ว่าจะได้รับการชำระเงินค่าสินค้าตามเอกสารที่ระบุใน L/C
  • เพิ่มสภาพคล่องของธุรกิจ มีเงินทุนหมุนเวียนหลังการส่งออก

ข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนบริการลูกค้า 0-2487-2999
หมายเหตุ : บริการใด ๆ ที่จำเป็นต้องมีวงเงินสินเชื่อ เมื่อมีการอนุมัติวงเงินสินเชื่อแล้วถึงจะใช้บริการได้

ศูนย์รับ-ส่งเอกสารทางด้านต่างประเทศ

สอบถามหรือเสนอแนะบริการ