บริการจ่ายเงินเดือนพนักงาน

  • เป็นบริการของธนาคารในการอำนวยความสะดวก ให้กับบริษัทที่เป็นลูกค้าของธนาคาร ที่มีความประสงค์ที่จะใช้บริการจ่ายเงินเดือนพนักงานบริษัท
    โดยวิธีการโอนเงินจากบัญชีของบริษัท เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากของพนักงาน สามารถทำได้ผ่านบริการยูโอบีบิสซิเนส อินเทอร์เน็ต แบงก์กิ้งของธนาคาร

ขั้นตอนการใช้บริการ

บริษัทผู้ใช้บริการทำรายการหรือส่งข้อมูลการสั่งจ่ายเงินเดือน ผ่านทางยูโอบีบิสซิเนส อินเทอร์เน็ต แบงก์กิ้งของธนาคาร โดยธนาคารจะทำการโอนเงินจากบัญชีของบริษัทเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากของพนักงานให้ในวันมีผลที่ระบุไว้ ทั้งนี้บริษัทสามารถขอดูรายงานผลของการโอนเงินได้ผ่านทางยูโอบีบิสซิเนส อินเทอร์เน็ต แบงก์กิ้ง เช่นกัน

 

ประโยชน์

  • พนักงานบริษัทได้รับเงินถูกต้องตามกำหนดเวลา
  • สามารถใช้บริการได้โดยต้องการเพียง คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงเข้าเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เท่านั้น
  • มีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลการจ่ายเงินเดือนที่ได้มาตรฐานสากล
  • ความสะดวกสบายในการใช้บริการส่งข้อมูลจ่ายเงินเดือนผ่าน ยูโอบีบิสซิเนส อินเทอร์เน็ต แบงก์กิ้ง ทำให้ลดต้นทุน การจัดส่งข้อมูลระหว่างบริษัทกับธนาคาร
  • ได้รับความสะดวกในการรับผลของข้อมูลการจ่ายเงินเดือนพนักงาน โดยสามารถดูได้จากบน ยูโอบีบิสซิเนส อินเทอร์เน็ต แบงก์กิ้ง เองโดยไม่ต้องมารับรายงานผลของการจ่ายเงินเดือนที่ธนาคาร

ติดต่อ

ศูนย์บริการลูกค้างานบริหารเงินสด
โทร. 0-2093-4848
โทรสาร 0-2343-4902 

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
สายงาน Cash Management
191 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120