ลักษณะผลิตภัณฑ์

บริการออกหนังสือค้ำประกันให้กับบริษัทเรือ/บริษัทขนส่ง โดยธนาคารจะลงนามร่วมกับผู้นำเข้าในหนังสือค้ำประกันของบริษัทเรือ/บริษัทขนส่ง เพื่อขอให้บริษัทเรือส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้นำเข้า

คุณสมบัติเด่นของบริการ

  • สะดวก รวเร็ว สามารถส่งมอบหนังสือค้ำประกันเพื่อออกสินค้าได้ทันที เมื่อผู้นำเข้ายื่นเอกสาร ถูกต้อง ครบถ้วน

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

  • ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้าไว้ที่ท่าเรือ
  • เพิ่มความคล่องตัวทางธุรกิจ เพื่อผลิตหรือจำหน่ายสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนบริการลูกค้า 0-2487-2999
หมายเหตุ : บริการใด ๆ ที่จำเป็นต้องมีวงเงินสินเชื่อ เมื่อมีการอนุมัติวงเงินสินเชื่อแล้วถึงจะใช้บริการได้

ศูนย์รับ-ส่งเอกสารทางด้านต่างประเทศ

สอบถามหรือเสนอแนะบริการ