UOB BizAccount

เปิดบัญชีออมทรัพย์ BizAccount ดอกเบี้ย 0.70% ต่อปี รับดอกเบี้ยรายเดือน ฝากขั้นต่ำ 5,000 บาท

ลักษณะผลิตภัณฑ์

 • สมัครได้เฉพาะลูกค้าบุคคล ของ SME เท่านั้น ไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมได้
 • สามารถทำรายการผ่านทาง TMRW APP / PIB ได้ เช่น ดูรายละเอียดของบัญชี โอนเงินทั้งในและต่างประเทศ จ่ายบิล เป็นต้น
 • ดอกเบี้ย 0.70% ต่อปี รับดอกเบี้ยรายเดือน
 • ฝากขั้นต่ำ 5,000 บาท
 • บัญชีไม่คลื่อนไหวเกินกว่า 12 เดือน และมียอดคงเหลือ ณ สิ้นเดือนต่ำกว่า 5,000 บาท จะมีค่ารักษาบัญชี 100 บาท/เดือน
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี
 • สามารถสมัครบัตรเดบิตได้

อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไข

ดอกเบี้ย 0.70% ต่อปี รับดอกเบี้ยรายเดือน

 • ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
 • เป็นสมุดเงินฝาก
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคาร และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บุคคลธรรมดา (ที่เป็นเจ้าของธุรกิจ)
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือ
 • สำเนาทะเบียนพาณิชย์ หรือ
 • สำเนาสัญญาเช่าสถานประกอบการ หรือ
 • สำเนาภาษีป้าย หรือเอกสารชำระภาษีป้าย หรือ
 • รายชื่อผู้ถือหุ้นกรณีผู้สมัครเป็นผู้ถือหุ้น

ช่องทางการติดต่อ

 • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • Biz Call Center โทร. 0-2343-3555
 • ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ต้องการความช่วยเหลือ

ศูนย์ธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs 26 แห่งทั่วประเทศ

สอบถามหรือเสนอแนะบริการ

ที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี

ค้นหาที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี