ลักษณะผลิตภัณฑ์

 • วงเงินสูงสุด 12 ล้านบาท โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ใช้เพียงบุคคลค้ำประกัน
  วงเงินหลัก : สินเชื่อและบริการเพื่อธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (Trade Finance) ได้แก่

  • วงเงินสินเชื่อเพื่อการนำเข้า เช่น Letter of Credit (L/C), Trust Receipt (T/R)
  • วงเงินสินเชื่อเพื่อการส่งออก เช่น สินเชื่อ Packing Credit
  • วงเงินป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
  วงเงินเสริม : สินเชื่อหมุนเวียนทั่วไป ได้แก่ วงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D), ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N), บริการการค้ำประกันกรมศุลกากร (L/G Custom) เป็นต้น

หมายเหตุ : การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ SME

 • นิติบุคคลที่จดทะเบียนธุรกิจในประเทศไทย
 • มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจที่ขอสินเชื่อมาอย่างน้อย 3 ปี
 • ไม่เป็น NPL / ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้ / ไม่มีประวัติชำระเงินล่าช้าในข้อมูลเครดิตบูโร

เอกสารเบื้องต้นประกอบการพิจารณาในการขอสินเชื่อ

กรณีนิติบุคคล

 1. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ค้ำประกัน / ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไป / เจ้าของหลักประกัน
 2. สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผู้ค้ำประกัน
 3. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท / ห้างหุ้นส่วน (ไม่เกิน 3 เดือน)
 4. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 5. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิที่มีรายชื่อผู้จัดตั้ง / หนังสือจัดตั้งห้าง (กรณีห้างหุ้นส่วน) และข้อบังคับ
 6. หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบเครดิตบูโร
 7. งบการเงินฉบับนำส่งเพื่อชำระภาษีกับกรมสรรพากร 3 ปีล่าสุด (พร้อมความเห็นผู้ตรวจสอบและหมายเหตุประกอบงบการเงิน)
 8. Bank statement ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
 9. รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) พร้อมสำเนาใบเสร็จแนบ (เฉพาะประเภทธุรกิจที่ต้องรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม )ย้อนหลัง 6 เดือน
 10. ตัวอย่างบิลซื้อ-บิลขาย จากลูกค้ารายหลัก

ช่องทางการติดต่อ

 • ศูนย์ธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs 26 แห่งทั่วประเทศ
 • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • UOB Biz Call Centre โทร. 0-2343-3555

ต้องการความช่วยเหลือ

ศูนย์ธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs 26 แห่งทั่วประเทศ

สอบถามหรือเสนอแนะบริการ

ที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี

ค้นหาที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี