ลักษณะผลิตภัณฑ์

บริการการชำระเงินแทนลูกค้า ด้วยการออกเป็นแคชเชียร์เช็ค (Cashier’s Cheque) หรือตั๋วแลกเงิน (Demand Draft) พร้อมทั้งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ.ที่จ่าย โดยบริษัทส่งข้อมูลการสั่งจ่ายดังกล่าวผ่าน UOB Business Internet Banking บริษัทสามารถเลือกวิธีการจัดส่งเช็คได้หลายวิธี เช่น
 • การให้คู่ค้ามารับเช็คที่เคาน์เตอร์สาขาธนาคารที่กำหนด หรือ
 • การจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้รับประโยชน์โดยตรง หรือ
 • ให้ธนาคารส่งเช็คพร้อมรายละเอียดคืนบริษัทเพื่อทำการจ่ายเช็คด้วยตนเอง

คุณสมบัติเด่นของบริการ

 • บริการครบวงจรสำหรับบริการจ่ายเช็ค – ธนาคารจะทำการออกแคชเชียร์เช็ค หรือตั๋วแลกเงิน พร้อมทั้งหนังสือรับรอบการหักภาษี ณ. ที่จ่าย รวมถึงการแจ้งรายละเอียดการชำระเงินตามใบแจ้งหนี้แก่คู่ค้า โดยผ่านทาง อีเมล หรือ โทรสาร
 • หลากหลายช่องทางสำหรับคู่ค้าในการรับเช็ค – เคาน์เตอร์สาขาธนาคาร, จัดส่งทางไปรษณีย์ถึงผู้รับประโยชน์โดยตรง หรือ ให้ธนาคารส่งเช็คพร้อมรายละเอียดคืนบริษัท เพื่อทำการจ่ายเช็คด้วยตนเอง
 • กว่า 35 เคาน์เตอร์สาขาทั่วประเทศ ที่คู่ค้าสามารถมารับเช็คได้ โดยธนาคารจะมีการตรวจสอบเอกสารที่ใช้ในการมารับเช็ค พร้อมทั้งส่งรวบรวมคืนบริษัท เมื่อสิ้นรอบการจ่ายเช็ค

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

 • ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ในการออกเช็ค และ หนังสือรับรองหักภาษี ณ.ที่จ่าย
 • ธนาคารสามารถชี้แจงรายละเอียดการชำระเงินตามใบแจ้งหนี้แก่คู่ค้า และ ตรวจสอบเอกสารของคู่ค้าเมื่อมารับเช็ค
 • สะดวก และลดขั้นตอนการกระทบยอด เนื่องจากธนาคารจะตัดบัญชีบริษัทเพียงยอดรวมรายการเดียวสำหรับการจ่ายเช็คทั้งหมดในแต่ละครั้ง รวมถึงบริษัทสามารถเรียกดูรายงานแสดงรายละเอียดการจ่ายเช็คในแต่ละรายการได้
 • สะดวกและปลอดภัย ในการส่งข้อมูลการจ่ายเช็คผ่าน UOB Business Internet Banking โดยบริษัทไม่ต้องเดินทางมาที่สาขาธนาคาร
 • ลดค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงในการบริหาร และจัดเก็บ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ต้องการความช่วยเหลือ

ศูนย์บริการลูกค้างานบริหารเงินสด

สอบถามหรือเสนอแนะบริการ

ที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี

ค้นหาที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี