บริการจ่ายเช็ค

  • เป็นบริการที่ ธนาคารรับคำสั่งจากบริษัทลูกค้า ผ่านธนาคารอิเล็คโทรนิกส์ ในการจัดพิมพ์เช็ค รายละเอียดการจ่ายเช็คพร้อมออกหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยวิธีอัตโนมัติ
    รวมทั้งบริการจ่ายเช็คดังกล่าวแทนลูกค้า ณ เคาน์เตอร์ธนาคารที่กำหนด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บริษัทลูกเพื่อชำระภาษีสินค้า

ลักษณะบริการ

เป็นบริการการชำระเงินด้วยเช็คแทนลูกค้า ด้วยการออกเป็นแคชเชียร์เช็คตามข้อมูลรายละเอียดเช็คสั่งจ่าย ที่บริษัทส่งผ่านระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ระบบจะจัดทำแคชเชียร์เช็ค หรือตั๋วแลกเงินโดยอัตโนมัติ พร้อมด้วยหนังสือรับรอง หักภาษี ณ ที่จ่ายตามความต้องการของบริษัท ธนาคารจะทำการจัดส่งเช็คตามคำสั่งของบริษัท

ซึ่งสามารถดำเนินการส่งโดยตรงถึงผู้รับผลประโยชน์ทางไปรษณีย์ หรือ ผู้รับผลประโยชน์สามารถมารับเช็คเองที่เคาน์เตอร์บริการตามสาขาที่กำหนดของธนาคาร ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด รวมทั้งลูกค้าสามารถเลือกจ่ายเช็คเอง โดยธนาคารจะจัดส่งเช็คพร้อมรายละเอียดคืนให้บริษัทลูกค้า

ประโยชน์

  • ลูกค้าสามารถลดขั้นตอนการออกเช็คสั่งจ่าย ซึ่งธนาคารจะเป็นผู้ออกแคชเชียร์เช็คของธนาคาร ซึ่งจะช่วยลดภาระการลงนามจ่ายเช็คของผู้บริหาร รวมทั้งสามารถลดขั้นตอนเวลา และลดค่าใช้จ่ายในการออกเช็คได้
  • บริษัท สามารถนำบุคลากร ที่จัดการ การออกเช็ค ไปทำงานอย่างอื่น ที่มีประโยชน์ทางธุรกิจได้มากขึ้น
  • ธนาคารจะทำการแจ้งวันรับเช็ค พร้อมรายละเอียดในการชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ ให้ผู้รับเงินทราบล่วงหน้า โดยทางโทรสาร(Fax) หรือทางไปรษณีย์อิเล็คโทรนิค (E-mail) ทำให้ลดขั้นตอนการสอบถามข้อมูลการจ่ายเงิน และผู้รับเงินสามารถมารับเช็คได้ตามวันที่กำหนด

ติดต่อ

ศูนย์บริการลูกค้างานบริหารเงินสด
โทร. 0-2093-4848
โทรสาร 0-2343-4902 

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
สายงาน Cash Management
191 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120