หน้าแรกGlobal Marketผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ Global Market ด้านต่าง ๆ

ผลิตภัณฑ์ด้านอัตราแลกเปลี่ยน

FX Spot

บริการซื้อขายเงินตราต่างประเทศแบบทันที ซึ่งจะส่งมอบเงินภายใน 2 วันทำการนับจากวันที่ทำธุรกรรม โดยสามารถปรับเปลี่ยนวันที่ส่งมอบเป็นการส่งมอบแบบทันที (Value Today) หรือส่งมอบวันรุ่งขึ้น (Value Tomorrow) ตามความต้องการของลูกค้า

FX Forward

บริการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเงินในเวลามากกว่า 2 วันทำการนับจากวันที่ทำธุรกรรม เป็นทางเลือกในการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับลูกค้านำเข้าหรือส่งออก รวมถึงลูกค้าที่มีภาระต้องซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

FX Swap

บริการซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศแบบทันที ควบคู่กับการขาย/ซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในสกุลเดียวกัน เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับลูกค้าที่มีกระแสเงินสดรับและจ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศในช่วงเวลาต่างกัน

ผลิตภัณฑ์เพื่อบริหารความเสี่ยง
ด้านอัตราดอกเบี้ย

Interest Rate Swap

เป็นผลิตภัณฑ์บริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้หรือเงินลงทุน เหมาะสำหรับบริษัทที่มีเงินกู้ หรือภาระผูกพันที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว แต่ต้องการเปลี่ยนให้เป็นอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ หรืออาจเป็นด้านตรงกันข้าม คือบริษัทที่มีเงินกู้ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ แต่ต้องการเปลี่ยนให้เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของกระแสเงินสดจากรายรับหรือสินทรัพย์ที่จะนำมาจ่ายดอกเบี้ยในแต่ละงวด

Cross Currency Swap

เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของทั้งอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย เหมาะสำหรับบริษัทที่มีภาระเงินกู้เป็นสกุลเงินที่แตกต่างกับสินทรัพย์หรือรายรับซึ่งจะนำมาจ่ายภาระเงินกู้ดังกล่าว

ผลิตภัณฑ์เพื่อบริหารความเสี่ยง
ด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์

Commodity

ธนาคารให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) ครอบคลุมทั้งราคาสินค้าในหมวดสินค้าเกษตร (Soft Commodity) พลังงาน (Energy) โลหะพื้นฐาน (Base Metal) และ โลหะมีค่า (Precious Metal) โดยเรามีผลิตภัณฑ์ทั้งแบบพื้นฐาน (Plain Vanilla) และซับซ้อน (Structured Derivatives)

ตราสารหนี้

ภาครัฐ

ตั๋วเงินคลัง / พันธบัตรรัฐบาล / พันธบัตรออมทรัพย์ / พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย / พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

ภาคเอกชน

ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีสถาบันการเงินอาวัล / รับรองการจ่ายเงิน / หุ้นกู้ภาคเอกชน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  • การตลาดผลิตภัณฑ์ทางการเงิน – ลูกค้าบรรษัทธนกิจ ติดต่อ 0-2028-9898
  • การตลาดผลิตภัณฑ์ทางการเงิน – ลูกค้าพาณิชย์ธนกิจ ติดต่อ 0-2028-9889
  • การตลาดผลิตภัณฑ์ทางการเงิน – ลูกค้าธุรกิจ SME ติดต่อ 0-2028-9887
  • การตลาดผลิตภัณฑ์ทางการเงิน – ลูกค้าสถาบันการเงิน ติดต่อ 0-2028-9879

ต้องการความช่วยเหลือ

ศูนย์บริการลูกค้า UOB Call Center

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี

ค้นหาที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี