โปรโมชั่นโอนเงินไม่มีค่าธรรมเนียม

                                                                                 ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการขายระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563

ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • รายการส่งเสริมการขายนี้ให้สิทธิกับลูกค้าใหม่ SME* ที่ยังไม่เคยใช้บริการอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ของธนาคาร และส่งอีเมลเพื่อแจ้งการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
  • ลูกค้าจะได้รับอีเมลพร้อมชุดคูปองยืนยันการรับสิทธิพิเศษจากธนาคาร โดยคูปองแต่ละใบจะกำหนดระยะเวลาหมดอายุการรับสิทธิในแต่ละเดือน
  • ลูกค้าต้องพิมพ์คูปองดังกล่าวเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่สาขาของธนาคารทุกครั้งที่ใช้บริการโอนเงินระหว่างประเทศ โดยบัญชีที่ใช้บริการต้องมีชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีตามที่ระบุไว้ในคูปองสิทธิพิเศษเท่านั้น และไม่สามารถโอนสิทธิให้ลูกค้าท่านอื่นได้
  • ลูกค้าสามารถรับสิทธิพิเศษนี้ผ่านเคาน์เตอร์สาขาได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563
  • สิทธิพิเศษนี้สำหรับการใช้บริการโอนเงินระหว่างประเทศที่มียอดตั้งแต่ 10,000 USD หรือเทียบเท่า และเป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ลูกค้าเข้าเงื่อนไขตามธนาคารกำหนด
  • คูปองส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถ เปลี่ยน โอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • ลูกค้าต้องเก็บหลักฐานการทำรายการ และอีเมลแจ้งการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงเพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อธนาคารยูโอบี โดยตรงที่ โทร 0-2093-2954-56

หมายเหตุ *ลูกค้าใหม่ SME หมายถึง ผู้ประกอบการ SME บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มียอดขายของกลุ่มบริษัทต่อปีไม่เกิน 400 ล้านบาท หรือได้รับอนุมัติสินเชื่อและธุรกรรมอนุพันธ์ทุกประเภทรวมแล้วไม่เกิน 40 ล้านบาท