โปรโมชั่นโอนเงินต่างประเทศ

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการขายระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ให้สิทธิกับลูกค้าใหม่ SME* ที่ยังไม่เคยใช้บริการอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ของธนาคาร และได้รับอีเมลเพื่อแจ้งการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

กรณีโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์สาขา

 • ลูกค้าจะได้รับอีเมลพร้อมชุดคูปองยืนยันการรับสิทธิพิเศษจากธนาคาร ในคูปองแต่ละใบจะกำหนดระยะเวลาหมดอายุการรับสิทธิในแต่ละเดือน
 • ลูกค้าต้องพิมพ์คูปองดังกล่าวเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่สาขาของธนาคารทุกครั้งที่ใช้บริการโอนเงินระหว่างประเทศทุกวันทำการ โดยบัญชีที่ใช้บริการต้องมีชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีตามที่ระบุไว้ในคูปองสิทธิพิเศษเท่านั้น และไม่สามารถโอนสิทธิให้ลูกค้าท่านอื่นได้
 • สามารถใช้สิทธิพิเศษบริการโอนเงินไปต่างประเทศได้สูงสุด 12 รายการ ผ่านเคาน์เตอร์สาขา ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากเดือนที่ออกคูปอง
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับการใช้บริการโอนเงินระหว่างประเทศที่มียอดตั้งแต่ 10,000 USD หรือเทียบเท่าต่อรายการโอน และเป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนดเป็นผู้ติดต่อทางห้องค้าเงินของธนาคารโดยตรง เพื่อรับข้อเสนออัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ
 • คูปองส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถ เปลี่ยน โอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • ลูกค้าต้องเก็บหลักฐานการทำรายการ และอีเมลแจ้งการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงเพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น

กรณีโอนเงินผ่านระบบ BIBPlus

 • สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยสมัครใช้ BIBPlus สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ธนาคารยูโอบีทุกสาขา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ที่ดูแลท่าน
 • ลูกค้าสามารถตรวจสอบการได้รับสิทธิผ่านช่องทาง BIBPlus ภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่แจ้งขอรับสิทธิ
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน โอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • หลังจากระยะเวลา 3 เดือนที่ได้รับสิทธิพิเศษ ธนาคารจะเรียบเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราปกติ โดยจะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนเงิน 200 บาท ต่อรายการธุรกรรม เมื่อทำรายการผ่านระบบ BIBPlus
 • ลูกค้าต้องเก็บหลักฐานการได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย และหลักฐานการทำรายการผ่านช่องทาง BIBPlus เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงในการตรวจสอบกรณีจำเป็น

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการขายระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565– 31 มีนาคม 2565

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ให้สิทธิกับลูกค้าใหม่ SME* ที่ยังไม่เคยใช้บริการอัตราแลกเปลี่ยน** ซึ่งได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ของธนาคาร และได้รับอีเมลเพื่อแจ้งการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 • ยอดการใช้บริการอัตราแลกเปลี่ยนสะสมระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 มีนาคม 2565
 • ธนาคารจะสะสมยอดการใช้บริการเฉพาะรายการที่มียอดตั้งแต่ 10,000 USD หรือเทียบเท่าต่อรายการโอน และเป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ลูกค้าติดต่อกับทางห้องค้าเงินโดยตรง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง
 • ลูกค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ จะมีสิทธิรับของสมนาคุณจากยอดรวมการใช้อัตราแลกเปลี่ยนสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาทตลอดระยะเวลาโครงการส่งเสริมการขายนี้ โดยสะสมยอดการใช้บริการอัตราแลกเปลี่ยนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 มีนาคม 2565 และสิ้นสุดการสะสมยอดในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ หากยอดรวมธุรกรรมตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายไม่ถึงกำหนดลูกค้าจะไม่ได้รับของสมนาคุณใดๆ
 • ธนาคารจะส่ง SMS เพื่อแจ้งโค้ดบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่า 800 บาท ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลูกค้าได้ให้ไว้กับธนาคารภายใน 45 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์สมนาคุณนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และเงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามที่ห้างสรรพสินค้ากำหนด

หมายเหตุ

*ลูกค้าใหม่ SME หมายถึง ผู้ประกอบการ SME บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มียอดขายของกลุ่มบริษัทต่อปีไม่เกิน 240 ล้านบาท หรือได้รับอนุมัติสินเชื่อและธุรกรรมอนุพันธ์ทุกประเภทรวมแล้วไม่เกิน 40 ล้านบาท

**บริการอัตราแลกเปลี่ยน หมายถึง การซื้อขายเงินตราต่างประเทศส่งมอบวันเดียวกัน และการทำสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าเพื่อส่งมอบในอนาคตตามรูปแบบและวิธีที่ธนาคารกำหนด

กรุณากรอกข้อมูลลงทะเบียนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ลงทะเบียน