บริการส่งข้อมูลและหักบัญชี/โอนเงินอัตโนมัติ

 • เป็นบริการการโอนเงินเข้าบัญชีหรือหักบัญชีที่มีปริมาณครั้งละเป็น
  จำนวนมาก
  ผ่านระบบอิเล็คโทรนิคของธนาคารเป็นการช่วยลด
  ขั้นตอนการทำงานและการจัดทำข้อมูลโดยสามารถส่งข้อมูลการเรียกเก็บเงินและและการชำระเงินโดยการทำรายการครั้งเดียว

ลักษณะบริการ

 • เป็นบริการการโอนเงินเข้าบัญชี หรือหักบัญชีที่มีปริมาณครั้งละเป็นจำนวนมาก ผ่านระบบอิเล็ค
  ทรอนิคส์ของธนาคาร
 • เป็นบริการที่เหมาะกับธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจที่ต้องมีธุรกรรมการโอนเงินเข้าบัญชี และ/หรือ หักบัญชีที่มีปริมาณครั้งละเป็นจำนวนมากโดย ทั้งผู้รับโอนเงินและผู้ชำระเงิน ต่างมีบัญชีกับธนาคารยูโอบีสาขาใดก็ตามทั่วประเทศธนาคารจะดำเนินการตามคำสั่ง และจัดส่งผลการโอน/หักบัญชีทันทีเพื่อการกระทบยอดบัญชีและการปรับปรุงรายการอย่างทัน
  ท่วงที

ประโยชน์

 • ลูกค้าสามารถลดขั้นตอนการทำงาน และการจัดทำข้อมูล โดยสามารถส่งข้อมูลการเรียกเก็บเงิน และการชำระเงินในการทำรายการครั้งเดียว อีกทั้งยังสะดวกในการกระทบยอดรายการเรียกเก็บ/การชำระเงินโดยธนาคารจะตัดบัญชี หรือโอนเงินเข้าบัญชีเป็นยอดรวมรายการเดียวสำหรับการทำรายการในแต่ละครั้ง
 • ลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสภาพคล่อง โดยสามารถคาดการณ์รายการรับและจ่ายในแต่ละวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพิ่มความปลอดภัยจากการส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็คทรอนิคส์ของธนาคาร

ติดต่อ

ศูนย์บริการลูกค้างานบริหารเงินสด
โทร. 0-2093-4848
โทรสาร 0-2343-4902 

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
สายงาน Cash Management
191 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120