UOB Biz12

เงินฝากประจำ 12 เดือน

 • ฝากประจำ 12 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.70% ต่อปี

เงื่อนไขการรับดอกเบี้ย

 • เปิดบัญชีและรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567
 • สามารถเลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน หรือรับเมื่อครบกำหนด
 • เป็นสมุดเงินฝาก
 • สำหรับยอดเงินฝาก 1-50 ล้านบาท
 • สำหรับลูกค้าสายงานธุรกิจ SME Business Banking เท่านั้น (CTO 2xxx)
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ฝากเงินระยะเวลา 12 เดือน ที่อัตราดอกเบี้ย 1.70%

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
 2. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนผู้มีอำนาจลงนาม
 3. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 4. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
 5. สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เปิดบัญชีกับธนาคารยูโอบีจำกัด (มหาชน)
 6. สำเนาแบบจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
 7. สำเนาข้อบังคับของบริษัท (ถ้ามี)
 8. สำเนารายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมและ/หรือมติพิเศษ (ถ้ามี)

ช่องทางการติดต่อ

 • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • Biz Call Center โทร. 0-2343-3555
 • ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ต้องการความช่วยเหลือ

ศูนย์ธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs 26 แห่งทั่วประเทศ

สอบถามหรือเสนอแนะบริการ

ที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี

ค้นหาที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี