ยูโอบี บิสเฟล็กซ์

มุ่งสู่ความสำเร็จด้วยการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจเอสเอ็มอีของคุณ ด้วยสินเชื่อเพื่อธุรกิจ เอสเอ็มอี UOB BizFlex (ยูโอบี บิสเฟล็กซ์) ที่มอบบริการด้านสินเชื่อเพื่อธุรกิจได้อย่างลงตัวซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของคุณได้เป็นอย่างดี ด้วยข้อเสนอง่ายๆ สบายๆกับการจัดวงเงินสินเชื่อที่ยืดหยุ่นได้สูงสุดไม่เกิน 40 ล้านบาทและคุณสามารถทราบผลการอนุมัติสินเชื่อเบื้องต้นในหลักการ1ได้อย่างรวดเร็วภายใน 5วันทำการ 2 ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการให้บริการแก่คุณได้อย่างรวดเร็วทันใจในภาวะการแข่งขันสูงทางด้านธุรกิจซึ่งคุณกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน

หมายเหตุ
1 ผลการอนุมัติขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับผลการประเมินหลักประกันและธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน
เงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อของธนาคารฯ

2 ทราบผลการอนุมัติสินเชื่อเบื้องต้นในหลักการ ภายใน 5 วันทำการ หลังจากยื่นเอกสารครบถ้วน


จุดเด่นของสินเชื่อเพื่อธุรกิจเอสเอ็มอี UOB BizFlex
ประเภทการให้บริการ
คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
เอกสารเบื้องต้นในการขอสินเชื่อ
ศูนย์ธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ SMEsจุดเด่นของสินเชื่อเพื่อธุรกิจเอสเอ็มอี UOB BizFlex

ยืดหยุ่น สามารถจัดข้อเสนอพิเศษให้คุณ โดยมีวงเงินสินเชื่อ และหลักประกันที่ยืดหยุ่น สามารถปรับให้เหมาะสมตามความต้องการของคุณภายใต้แนวทางและเงื่อนไขที่ธนาคารฯกำหนดตามความเหมาะสม

รวดเร็ว สามารถทราบผลการอนุมัติสินเชื่อเบื้องต้นในหลักการ3 ตามเกณฑ์ของธนาคาร ได้อย่างรวดเร็วภายใน
5 วันทำการ หลังจากยื่นเอกสารครบถ้วนสำหรับวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 40 ล้านบาท

หมายเหตุ
3 ผลการอนุมัติขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับผลการประเมินหลักประกัน และธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อของธนาคารธนาคารฯ


ทันใจ อนุมัติสินเชื่อเร็วในกรณีเร่งด่วน สำหรับกรณีที่

 • ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันที่เป็นเงินฝาก หรือพันธบัตรรัฐบาล ในสัดส่วน 100% ของวงเงินสินเชื่อ
 • ใช้อสังหาริมทรัพย์ (ซึ่งเข้าเกณฑ์ตามที่ธนาคารฯ กำหนดเป็นหลักประกันสินเชื่อ) ในสัดส่วนไม่เกิน 60% ของหลักประกัน

ประเภทการให้บริการ

1) อนุมัติวงเงินสูงสุดไม่เกิน 40 ล้านบาท4

2) บริการด้านสินเชื่อเพื่อธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการได้อย่างลงตัว ซึ่งประกอบไปด้วย


 • วงเงินสินเชื่อระยะสั้น เช่น วงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)
 • เงินกู้มีกำหนดเวลาชำระคืนในระยะยาว
 • สินเชื่อและการบริการเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
 • วงเงินหนังสือค้ำประกัน / รับรองตั๋วเงิน / อาวัล

3) หลักประกัน (มีประเภทและลักษณะตามที่ธนาคารฯ กำหนด) ที่หลากหลาย เช่น เงินฝาก กองทุนรวม ที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ โรงงาน ฯลฯ (ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาหลักประกัน เช่น ทองคำ และตั๋วทองคำมาใช้เป็นหลักประกันในการยื่นขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจเอสเอ็มอี)

4) ธนาคารฯ คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป หรือ MLR และ สำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ขั้นต่ำเบิกเกินบัญชี หรือ MOR อ้างอิงกับตามประกาศของธนาคารฯ ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของธนาคารฯ เป็นระยะ ซึ่งธนาคารฯ จะประกาศให้ทราบตามระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย


หมายเหตุ
4 ผลการอนุมัติขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับผลการประเมินหลักประกัน และธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์การอนุมัติ สินเชื่อของธนาคารฯ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • บุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนการค้า หรือนิติบุคคล ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งประกอบธุรกิจทั้งขนาดกลาง
  และขนาดย่อม(SMEs)
 • มีรายได้จากการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่ 2 – 400 ล้านบาทต่อปี
 • มีประสบการณ์ ทางธุรกิจไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • มีประวัติทางการเงินดี สำหรับกรณีนิติบุคคล ต้องแสดงงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วซึ่งแสดงส่วนทุนในปีล่าสุดเป็นบวก และไม่มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานติดต่อกัน 3 ปี
 • ไม่เคยเป็น NPL หรือทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินใดๆ ตลอด 3 ปี ที่ผ่านมา
 • ยินยอมให้ธนาคารฯ ตรวจสอบเครดิตบูโร ทั้งผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน5

หมายเหตุ
5 ทั้งนี้เป็นไปตามเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยข้อมูลเครดิต

เอกสารเบื้องต้นในการขอสินเชื่อ

  นิติบุคคล บุคคธรรมดา ผู้ค้ำประกัน
สำเนาบัตรประชาชน / ทะเบียนบ้านและสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) / / /
หนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์จากกระทรวงพาณิชย์ / ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น / หนังสือบริคณฑ์สนธิ / ข้อบังคับของบริษัท /   /
สำเนาทะเบียนการค้า / สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์   / /
งบการเงินฉบับตรวจสอบ / สำเนาใบแสดงภาษีเงินได้ ย้อนหลัง 3 ปี / /  
สำเนาใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) / เอกสารการชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.30) ย้อนหลัง 6 เดือน / /  
Statement ย้อนหลัง 6 เดือน / /  
ตัวอย่างใบส่งสินค้า 3 รายการ จากผู้ขายสินค้าหลักให้กับกิจการ / /  
หนังสือให้ความยินยอมในการตรวจสอบเครดิตบูโรตามเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยข้อมูลเครดิต / / /
สำเนาเงินกู้เดิม และใบเสร็จการผ่อนชำระ ย้อนหลัง 6 เดือน ในกรณี Refinance / /  
สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน / /  

ช่องทางการติดต่อขอสินเชื่อ / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • ศูนย์ธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs 26 แห่งทั่วประเทศ
 • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • Biz Call Center โทร. 0-2343-3555
 • ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555

หมายเหตุ
ผลการอนุมัติขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับผลการประเมินหลักประกันและธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อของธนาคารฯ