ยูโอบี บิสเทรด

เพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจ SME ก้าวไกลไปกับการค้าระหว่างประเทศ ด้วยบริการด้านสินเชื่อพร้อมข้อเสนออันหลากหลายตอบรับทุกความต้องการของลูกค้า SME ที่ต้องการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ พร้อมเพิ่มความคล่องตัวให้คุณในการใช้สินเชื่อ โดยไม่จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์เพียงใช้บุคคลค้ำประกัน....

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
ประเภทการให้บริการ
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

สำหรับผู้กู้

 1. นิติบุคคล ที่ดำเนินกิจการและจดทะเบียนในประเทศไทย
 2. มียอดขายรวมของกลุ่มบริษัทต่อปี ตั้งแต่ 2 – 400 ล้านบาท
 3. ประกอบธุรกิจตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
 4. มีการดำเนินธุรกรรมระหว่างประเทศมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี*
 5. ไม่เคยเป็น NPL ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
 6. ยินยอมให้ธนาคารฯ  ตรวจสอบเครดิตบูโร ทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน**

สำหรับผู้ค้ำประกัน

 1. ต้องเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของธุรกิจ และต้องถือหุ้นอย่างต่ำ 30% ของธุรกิจ
 2. ต้องไม่เคยเป็น NPL หรืออยู่ในสถานะปรับโครงสร้างหนี้ในช่วง 3 ปีล่าสุด
 3. กรณีผู้ค้ำประกันเป็นนิติบุคคลส่วนของทุนต้องมากกว่าทุนจดทะเบียน

ประเภทการให้บริการ

 • อนุมัติวงเงินสูงสุดถึง 20 ล้านบาท สำหรับบริการด้านสินเชื่อต่างๆ ได้แก่ *
 • สินเชื่อและบริการเพื่อธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (Trade Finance) เช่น วงเงิน L/C (Letter of Credit) DLC (Domestic Letter of Credit) วงเงินสินเชื่อเพื่อการนำเข้า (Trust Receipt) และ
  วงเงินสินเชื่อเพื่อการส่งออก (Packing Credit)
 • วงเงินสินเชื่อระยะสั้น เช่น วงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft) บริการการค้ำประกันกรมศุลกากร (L/G Custom)
 
 • วงเงินป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน F/X

ซึ่งเพิ่มเติมให้นอกเหนือจากวงเงินสินเชื่อเพื่อธุรกิจการค้าระหว่างประเทศที่ได้รับอนุมัติแล้ว

 • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน มีเพียงบุคคลค้ำประกัน

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

 1. อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบของธนาคารฯ
 2. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารฯ

     * ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของทางธนาคารฯ
    ** ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ช่องทางการติดต่อขอสินเชื่อ / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • ศูนย์ธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs 26 แห่งทั่วประเทศ
 • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • Biz Call Center โทร. 0-2343-3555
 • ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555

หมายเหตุ
ผลการอนุมัติขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับผลการประเมินหลักประกันและธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อของธนาคารฯ