ค่าธรรมเนียมแลกเปลี่ยนล่วงหน้า

 
วันทีี่ 28 เมษายน 2559 หน่วย : สตางค์/เดือน
CURRENCY EXPORT IMPORT
USD/THB 0.0000 6.0000
EUR/THB 2.9000 10.7000
DEM/THB* - -
YEN/THB 1.0000 9.0000
STG/THB -0.3000 9.5000
CHF/THB 3.7000 11.0000
MYR/THB - -
SGD/THB -1.8000 3.9000
HKD/THB -0.4000 1.4000
ITL/THB* - -
AUD/THB -4.2000 1.5000
FRF/THB* - -
BEF/THB* - -
DKK/THB -0.1000 1.9000
SEK/THB -0.1000 1.7000
NLG/THB* - -
CAD/THB -0.6000 5.2000
NZD/THB -4.4000 1.0000
ESP/THB* - -
NOK/THB -0.6000 1.2000
ATS/THB* - -