คำแนะนำในการปฏิบัติการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ 

 

1. แบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ เป็นแบบรายงานการทำธุรกรรมระหว่างธนาคารพาณิชย์กับลูกค้า ที่เกี่ยวกับการซื้อ ขาย ฝาก ถอน ไม่ขาย ไม่ฝาก เงินตราต่างประเทศที่มีจำนวนเงินตั้งแต่ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ- อเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาด

2. การจัดทำ ต้นฉบับ พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ธนาคารพาณิชย์ เก็บไว้ ส่วนสำเนาผู้ขอทำธุรกรรมเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐาน สำหรับกรณีไม่ขาย ไม่ฝาก ต้องจัดทำแบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ 2 ฉบับ แยกเป็นด้านรับ และด้านจ่าย