UOB PayLater

UOB PayLater
ค่าใช้จ่ายหนักแค่ไหน ก็ผ่อนเบาได้

ลดยอดชำระบัตรเครดิต และกดเงินสดได้ง่ายๆ
เพียงเปลี่ยนเป็น ยอดผ่อนรายเดือน

UOB PayLater

ผ่อนชิลล์

ยอดไหนก็ผ่อนได้ เริ่มต้นเพียง 1,500 บาท
ยอดรูดบัตรเครดิตยูโอบี
ยอดกดเงินสดบัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัส
ยอดใบแจ้งหนี้

UOB PayLater

ผ่อนนาน

สูงสุด 36 เดือน สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี
สูงสุด 48 เดือน สำหรับบัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัส

UOB PayLater

ผ่อนสบาย

ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 10.98%-16% สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี 22%-25% สำหรับบัตรกดเงินสดยูโอบีแคชพลัส

*กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

ผ่อนง่ายได้หลายช่องทาง

1. ลงทะเบียนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ*
*เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับกรณีที่ลูกค้าผ่านเงื่อนไขของธนาคารเท่านั้น

2. ทำรายการผ่านเจ้าหน้าที่ โทร 02-123-0300
(วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09:00 น. – 18:00 น.)

3. ทำรายการผ่าน UOB LINE Connect

UOB PayLater

4. ทำรายการผ่าน UOB TMRW


*ทำรายการได้เฉพาะรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ยังไม่เรียกเก็บเท่านั้น UOB PayLater

ข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรแกรมบริการแบ่งชำระยอดใช้จ่าย (UOB PayLater)
chevron

1. โปรแกรมบริการแบ่งชำระยอดใช้จ่าย (UOB PayLater / IPP Conversion / Balance Conversion) (“โปรแกรม”) เป็นโปรแกรมของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ที่อนุญาตให้สมาชิกบัตรเครดิตยูโอบีทุกประเภท รวมถึงบัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัส ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโปรแกรม (“ผู้ขอเข้าร่วมโปรแกรม”) สามารถเปลี่ยนวิธีการชำระยอดการใช้จ่ายที่เกิดจากการชำระค่าสินค้าหรือบริการกับร้านค้าทั่วไป (Retail Spending) ยอดบริการ UOB PayAnything และยอดกดเงินสดจากบัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัส ของผู้ขอเข้าร่วมโปรแกรมในคราวเดียว ให้เป็นการแบ่งจ่ายรายเดือนด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษตามที่ธนาคารกำหนด

2. ผู้ขอเข้าร่วมโปรแกรมรับทราบว่า วงเงินที่ใช้สำหรับโปรแกรมบริการแบ่งชำระยอดใช้จ่ายเป็นวงเงินภายใต้บัตรเครดิตยูโอบี / บัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัส โดยธนาคารจะทำการกันวงเงินบัตรเครดิตยูโอบี / บัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัสด้วยยอดเต็มจำนวนที่เข้าร่วมโปรแกรม และทางธนาคารจะทำการคืนวงเงินให้แก่ผู้ขอเข้าร่วมโปรแกรมตามจำนวนเงินที่ผู้ขอเข้าร่วมโปรแกรมชำระเงินคืนให้แก่ธนาคารในแต่ละเดือน

3. การพิจารณาและการอนุมัติให้เข้าร่วมโปรแกรม ตลอดจนจำนวนยอดการใช้จ่ายที่จะเข้าร่วมโปรแกรมให้เป็นอำนาจในการพิจารณาโดยเด็ดขาดของธนาคาร

4. การชำระเงิน

4.1) เมื่อผู้ขอเข้าร่วมโปรแกรมได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโปรแกรมแล้ว ผู้ขอเข้าร่วมโปรแกรมตกลงชำระยอดแบ่งจ่ายตามจำนวนและกำหนดเวลาชำระเงินตามที่ตกลงกับธนาคารซึ่งจะปรากฎในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตยูโอบี / บัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัสด้วย โดยผู้ถือบัตรจะต้องชำระเต็มตามจำนวนเงินที่ธนาคารเรียกเก็บในแต่ละเดือน การไม่ชำระหรือชำระไม่ครบถ้วนจะถือว่าผิดนัดผิดสัญญา และยอมรับว่าการผ่อนชำระตามโครงการนี้จะไม่นำหลักเกณฑ์จำนวนเงินขั้นต่ำที่ผู้ถือบัตรมีสิทธิ์เลือกชำระตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตยูโอบี / บัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัส มาใช้บังคับ

4.2) วันครบกำหนดชำระในแต่ละงวด จะเป็นวันเดียวกับวันที่ครบกำหนดชำระปกติของบัญชีบัตรเครดิตยูโอบี / บัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัสของผู้ขอเข้าร่วมโปรแกรม

4.3) ในกรณีที่ผู้ขอเข้าร่วมโปรแกรม ผิดนัดชำระค่างวด หรือชำระน้อยกว่าจำนวนที่ธนาคารเรียกเก็บตามโปรแกรมเป็นระยะเวลามากกว่า 60 วัน หรือบัตรเครดิตยูโอบี / บัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัสถูกยกเลิกไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรม พร้อมทั้งเรียกเก็บเงินต้นคงเหลือและคำนวณดอกเบี้ยจากยอดค้างชำระทั้งหมด หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ถ้ามี) ตามอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารประกาศแต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที่ธนาคารมีสิทธิ์เรียกเก็บโดยชอบตามกฎหมาย

4.4) สำหรับคะแนนสะสมหรือเครดิตเงินคืนที่ผู้ขอเข้าร่วมโปรแกรมได้รับจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมโปรแกรม ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการหักออกทั้งหมดทันทีในวันที่ผู้ขอเข้าร่วมโปรแกรมได้รับการอนุมัติ และผู้ขอเข้าร่วมโปรแกรมจะได้รับคะแนนสะสมหรือเครดิตเงินคืนตามยอดการชำระในแต่ละงวดแทน

4.5) ยอดที่เข้าร่วมโปรแกรมจะเป็นยอด ณ วันที่ธนาคารบันทึกรายการ (Posting date) เท่านั้น ซึ่งรวมถึงยอดที่เกิดจากรายการสกุลเงินต่างประเทศและ รายการรอบันทึก ทั้งนี้ยอดที่เข้าร่วมโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากยอดที่ผู้ขอเข้าร่วมโปรแกรมทำ ณ วันที่ทำรายการ ซึ่งอาจเกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน และ/หรือการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ร้านค้าอาจเรียกเก็บเพิ่มเติม ณ วันที่ธนาคารบันทึกรายการ

5. ในกรณีที่ผู้ขอเข้าร่วมโปรแกรมผ่อนชำระหนี้ในงวดใดงวดหนึ่งเกินกว่าจำนวนค่างวดชำระต่อเดือนตามที่ธนาคารเรียกเก็บภายใต้โปรแกรมนี้ผู้ขอเข้าร่วม โปรแกรมจะไม่ได้รับดอกเบี้ยในเงินส่วนที่ชำระเกิน (“เงินส่วนที่ตั้งพักไว้”) เงินส่วนที่ตั้งพักไว้ดังกล่าวจะคงอยู่ในบัตรเครดิตของธนาคาร / บัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัส ของผู้ขอเข้าร่วมโปรแกรมและจะไม่นำไปชำระเงินต้นดอกเบี้ยและ/หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระภายใต้โปรแกรมนี้

6. การชำระหนี้เพื่อปิดยอดก่อนครบกำหนด (Pre-termination) ผู้ขอเข้าร่วมโปรแกรมสามารถชำระหนี้เพื่อปิดยอดเงินคงค้างได้ตลอดเวลาก่อนครบกำหนดระยะเวลาการแบ่งชำระโดยการแจ้งผ่านศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี 0-2285-1555 เพื่อตรวจสอบและชำระเงินตามยอดคงค้างทั้งหมด และ/หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดขึ้นให้แก่ธนาคาร ทั้งนี้เงินส่วนที่ตั้งพักไว้ (ถ้ามี) จะถูกนำมารวมเป็นส่วนหนึ่งของเงินที่ชำระหนี้คืนก่อนกำหนด

7. ข้อกำหนดอื่นๆ

7.1) ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงขอกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมนี้โดยจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

7.2) ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมนี้ไม่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหรือมีผลกระทบต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้บัตรเครดิตของธนาคาร/ บัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัส ถ้อยคำใดๆที่ใช้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมนี้หากมิได้กล่าวไว้เป็นประการอื่นเป็นการเฉพาะเจาะจง ให้มีความหมายเหมือนถ้อยคำในข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้บัตรเครดิตของธนาคาร / บัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัส ทุกประการ

7.3) ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้

ติดต่อเรา: บริการช่วยเหลือลูกค้ายูโอบี และรายละเอียดการติดต่อ

ไอคอนตำแหน่งของยูโอบี

ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี