บริการการจ่ายเงิน

 

ธนาคารสามารถอำนวยความสะดวกในการชำระเงินในประเทศ รวมถึงการจัดการเอกสารการชำระเงินต่างๆเช่นการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ภายใต้การบริการที่หลากหลายดังต่อไปนี้


บริการจ่ายเงินเดือนพนักงาน : เป็นบริการสำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์ที่จะจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานใบริษัท โดยวิธีโอนเงินจากบัญชีของบริษัทเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากของพนักงาน
บริการโอนเงิน บริการที่เหมาะสำหรับการชำระค่าใช้จ่ายที่มีผู้รับเงินหลายคนมากอาทิการจ่ายเงินเดือนพนักงานภายในประเทศโดยการโอนเงินไปยังผู้รับปลายทาง ที่มีบัญชีกับธนาคารต่างๆ ทั่วประเทศ
บริการจ่ายเช็ค บริการการชำระเงินด้วยเช็คแทนลูกค้า ด้วยการออกเป็นแคชเชียร์เช็ค พร้อมออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามคำสั่งผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์โดยอัตโนมัติ
บริการจ่ายเช็คด่วน บริการพิเศษสำหรับลูกค้าที่มีรายการชำระเงินเร่งด่วน โดยธนาคารจะจัดทำแคชเชียร์เช็คขึ้นภายใน1-2 ชั่วโมง หลังจากที่ธนาคารได้รับคำสั่งการออกเช็ค
บริการบรรจุซองเงินเดือน บริการจ่ายค่าจ้าง/ค่าแรงหรือเงินเดือนเป็นเงินสดที่เหมาะกับกิจการที่ต้องการจ่ายเงินให้กับพนักงานที่ไม่มีบัญชีกับธนาคารใด

ติดต่อ:

ศูนย์บริการลูกค้างานบริหารเงินสด
โทร. 0-2343-4848
โทรสาร 0-2285-1746

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
สายงาน Cash Management
191 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120