บัญชีเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ

ลักษณะบัญชี
ประเภทเงินฝาก
ประโยชน์
คุณสมบัติผู้สมัคร
เอกสารประกอบการพิจารณา
จำนวนเงินฝากครั้งแรก
อัตราดอกเบี้ย
ติดต่อ

ลักษณะบัญชี

ธนาคารเสนอให้บริการแก่นิติบุคคลในการให้บริการรับฝากเงินสกุลเงินตราต่างประเทศที่สำคัญจำนวน 7 สกุล ได้แก่ เงินดอลล่าร์สหรัฐ(USD), เงินปอนด์(GBP), เงินเยน(JPY), เงินดอลล่าร์ออสเตรเลีย(AUD),
เงินสวิสฟรังค์(CHF), เงินยูโร(EUR), เงินดอลล่าร์สิงคโปร์(SGD)

ประเภทของบัญชีเงินฝาก

ธนาคารให้บริการรับฝาก 2 ประเภทได้แก่

 • บัญชีออมทรัพย์
 • บัญชีเงินฝากประจำ ประเภท 3, 6,12 เดือน

ประโยชน์

ผู้ฝากเงินลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ลดภาระในการแปลงเงินจากสกุลหนึ่งไปเป็นอีกสกุลหนึ่ง รวมถึงการฝากเงินกับธนาคารยูโอบีผู้ฝากเงินจะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่สามารถแข่งขันได้กับตลาด

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา

เอกสารประกอบการพิจารณา

-บริษัทที่จดทะเบียนในไทยและในต่างประเทศ

 • หนังสือบริคณห์สนธิ
 • ใบจดทะเบียนการค้า
 • รายงานการประชุมว่าด้วยเรื่องการเปิดบัญชีสกุลเงินต่างประเทศ พร้อมเงื่อนไขต่างๆ
 • หนังสือมอบอำนาจ(ติดอากรแสตมป์ 30 บาท)และตัวอย่างลายเซ็นต์ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท
  ตามหนังสือรับรอง
 • บัตรผู้เสียภาษี
 • กรณีบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะต้องแสดงเอกสารประกอบเพื่อแสดงภาระที่จะต้องจ่ายชำระเงินสกุลเงินตราต่างประเทศ ในระยะเวลา 6 เดือน จากวันที่นำเงินฝากในบัญชี
 • กรณีบริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศ เอกสารอ้างอิงทั้งหมดต้องรับรองโดยสถานฑูตไทย
  สถานกงศุลไทย หรือกระทรวงต่างประเทศในประเทศไทย

-บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

 • สำเนาบัตรประชาชน

-บุคคลต่างชาติ

 • สำเนาพาสปอร์ต
 • สำเนาหนังสืออนุญาตทำงาน

จำนวนเงินฝากครั้งแรก

 • จำนวนเงินฝากครั้งแรก USD 5,000.00 หรือเทียบเท่ายกเว้นบริษัทที่จดทะเบียนในไทย

อัตราดอกเบี้ย

 • ตามประกาศของธนาคารใแต่ละประเภทของเงินฝาก
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ คำนวณดอกเบี้ยทุกวัน และจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
 • บัญชีเงินฝากประจำ ดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากระยะเวลา 3, 6 และ 12 เดือน

ติดต่อ

สำนักงานใหญ่ : ส่วนบริการลูกค้า โทร. 0-2620-5071-3
แฟ็กซ์ 0-2260-7715,0-2204-2221