ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ธนาคารยูโอบีจัดประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 21

 

 

 

นายวี อี เชียง (คนกลาง) รองประธานกรรมการเป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2556 โดยมีคณะกรรมการของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุม อาทิ นายปีเตอร์ ฟู (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการธนาคาร นายลี ชิน ยง
(ที่ 1 ทางขวา) กรรมการ นายสืบตระกูล สุนทรธรรม (ที่ 2 ทางซ้าย) นายชินวัฒน์ บุลสุข และนายอรุณ จิรชวาลา (ที่ 1 ทางซ้าย) กรรมการอิสระ

โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญๆ เช่น การพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 20 การรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ การพิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ออกวาระ เป็นต้น ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสาทร เมื่อเร็วๆนี้

 

 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2556
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สายงานบริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
บุญญาพร วงษ์ใบแก้ว โทร. 0-2343-4965
หรือ ชลฤทัย ดาวเงิน โทร. 0-2343-4913