หน้าแรกสินเชื่อสินเชื่อทะเบียนรถยนต์สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ UOB Car2Cash

Apple Watch SE รุ่น GPS มูลค่า 9,490 บาท

เมื่อมียอดอนุมัติสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ 600,000 บาทขึ้นไป และเลือกระยะเวลาขอสินเชื่อ 48 เดือนขึ้นไป หรือจนกว่า 200 สิทธิ์แรกที่ได้รับจะเต็ม

หรือ กระเป๋าเดินทาง CAGGIONI ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 6,990 บาท

เมื่อมียอดอนุมัติสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ 350,000 – 599,999 บาท และเลือกระยะเวลาขอสินเชื่อ 48 เดือนขึ้นไป

ดอกเบี้ยต่ำ เริ่มต้น 0.50% ต่อเดือน**

เมื่อสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 66 – 31 พ.ค. 67

**อัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อเดือน เทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99% ต่อปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

อายุผู้สมัคร​
chevron
 • 20-65 ปี (รวมระยะเวลาผ่อน)
 • พนักงานประจำ 15,000 บาทขึ้นไป
 • เจ้าของกิจการ 15,000 บาทขึ้นไป
 • พนักงานประจำ: 1 ปี (ต้องผ่านการทดลองงาน)
 • เจ้าของกิจการ 3 ปี

• ใบสมัคร
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
• เอกสารแสดงรายได้
• เล่มทะเบียนรถยนต์
• สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน

• ใบสมัคร
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
• สำเนาใบจดทะเบียนการค้า (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
• บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
• สำเนาบัญชีธนาคาร(บัญชีส่วนตัว) ย้อนหลัง 6 เดือน
• เล่มทะเบียนรถยนต์
• สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน

ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆ
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (อัตราต่ำสุดถึงอัตราสูงสุด) : 12% - 24% ต่อปี (รวมค่าปรับและค่าธรรมเนียมอื่นๆ แล้ว) คำนวณแบบลดต้นลดดอก

 • อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ : อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามที่ระบุในสัญญา บวก 3% ต่อปี แต่ไม่เกิน 24%ต่อปี
 • ค่าปรับกรณีชำระหนี้คืนก่อนกำหนด : ไม่มี
 • ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป) : 100 บาทต่อครั้ง ต่องวดการสรุปยอดบัญชี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ค่าขอตรวจสอบรายการ : 200 บาท ต่อครั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ค่าเบิกสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ : 200 บาท ต่อครั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ (กรณีลูกหนี้มีหนี้ค้างชำระหรือหนี้ที่ถึงกำหนดชำระสะสมเกินหนึ่งพันบาท) : 50 บาทต่อรอบบัญชี สำหรับการค้างชำระหนึ่งงวด และ100 บาทต่อรอบบัญชี สำหรับการค้างชำระมากกว่าหนึ่งงวด (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ค่าอากรแสตมป์ : 0.05% ของวงเงินอนุมัติ
 • ค่าใช้จ่ายในกรณีเช็คคืน : ไม่มี
 • ค่าบริการด้านงานทะเบียนขนส่ง : อัตราค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด และเรียกเก็บจากผู้ให้บริการโดยตรง

*พิเศษ เฉพาะลูกค้าที่ได้รับอนุมัติและตอบรับใช้ สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ UOB Car2Cash

เงื่อนไขการรับของกำนัล Apple Watch SE รุ่น GPS มูลค่า 9,490 บาท
chevron
 • สำหรับลูกค้าที่เป็นไปตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ รับ Apple Watch SE รุ่น GPS ตัวเรือนอะลูมิเนียม สีมิดไนท์ 40 มม. สายแบบ Sport Band สีฟ้าวินเทอร์ ขนาด S/M มูลค่า 9,490 บาท เมื่อมียอดอนุมัติสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ 600,000 บาทขึ้นไป และเลือกระยะเวลาขอสินเชื่อ 48 เดือนขึ้นไป เฉพาะลูกค้าที่สมัครเข้ามาตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 66 – 31 พ.ค. 67 หรือจนกว่า 200 สิทธิ์แรกที่ได้รับจะเต็ม
 • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ธนาคารยูโอบี” จะทำการจัดส่ง Apple Watch SE รุ่น GPS ภายใน 60 วัน หลังจากลูกค้าผ่อนชำระสินเชื่อเรียบร้อยแล้ว 6 เดือน ทั้งนี้ท่านจะต้องคงสถานะการเป็นลูกค้าสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ UOB Car2Cash โดยยังคงมียอดคงค้างอย่างน้อย 80% ของยอดอนุมัติและไม่มีการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้
 • หากท่านทำการยกเลิกสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ UOB Car2Cash ก่อนกำหนด ธนาคารยูโอบีขอสงวนสิทธิ์ในการงดจัดส่ง Apple Watch SE รุ่น GPS ให้กับท่าน
 • Apple Watch SE รุ่น GPS ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
 • เนื่องจากของกำนัลมีจำนวนจำกัด ในกรณีที่ของกำนัลหมด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์แจกรุ่นใกล้เคียงที่มีมูลค่าเท่ากันให้กับลูกค้าแทน
 • ธนาคารยูโอบีไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าและบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Apple Watch SE รุ่น GPS กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อสอบถาม Apple Store หรือโทร 1800-01-9209
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ รับ กระเป๋าเดินทาง CAGGIONI ขนาด 20 นิ้ว สีดำหรือ สีเขียว มูลค่า 6,990 บาท เมื่อมียอดอนุมัติสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ 350,000 – 599,999 บาท และเลือกระยะเวลาขอสินเชื่อ 48 เดือนขึ้นไป สำหรับลูกค้าที่สมัครเข้ามาตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 66 – 31 พ.ค. 67
 • ธนาคารยูโอบีจะทำการจัดส่งกระเป๋าเดินทางภายใน 90 วัน หลังจากอนุมัติ ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องผ่อนชำระสินเชื่อเรียบร้อยแล้ว 2 เดือน และจะต้องคงสถานะการเป็นลูกค้าสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ UOB Car2Cash และไม่มีการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้
 • ลูกค้าสามารถเลือกรับกระเป๋า ระหว่างสีดำหรือสีเขียวได้ โดยธนาคารยูโอบีจะแจ้งผลการได้รับกระเป๋าภายใน 60 วันนับจากวันที่ท่านได้รับการอนุมัติสินเชื่อตามเงื่อนไขข้างต้น โดยจะส่ง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านให้ไว้ในใบสมัครฯ โดยลูกค้าจะต้องลงทะเบียนยืนยันเลือกสีกระเป๋าเดินทางผ่าน SMS โดยพิมพ์ กรณีเลือกสีดำ พิมพ์ C2CB ส่งไปที่ 7662211 หรือ กรณีเลือกสีเขียว พิมพ์ C2CG ส่งไปที่ 7662211 ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับ SMS แจ้งจากธนาคารยูโอบี และกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ทำการลงทะเบียนเลือกสีตามวันเวลาที่กำหนด ธนาคารยูโอบีขอสงวนสิทธิ์จัดส่งกระเป๋าสีดำให้โดยอัตโนมัติ
 • จำกัดสิทธิ์การรับกระเป๋าเดินทาง 1 ใบ /ท่าน / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • กระเป๋าเดินทางไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
 • ธนาคารยูโอบีไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตและจัดส่งกระเป๋าเดินทาง กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆเกี่ยวกับกระเป๋าเดินทาง กรุณาติดต่อบริษัท บลูไล้ท์ อุตสาหกรรม จำกัด 76 หมู่ 1 ต.กระแซง อ. สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 โทร. 0 2581 8535-9 ต่อ 120, 08 8022 0023 , Email luggagecare.caggioni@gmail.com
 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ให้ถือคำตัดสินของธนาคารยุโอบี เป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555

ติดต่อเรา: บริการช่วยเหลือลูกค้ายูโอบี และรายละเอียดการติดต่อ

ไอคอนตำแหน่งของยูโอบี

ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี