ข่าวประชาสัมพันธ์ธนาคาร

ยูโอบีได้รับเลือกให้บริการบริหารเงินสดให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 
 
 
 
 

ธนาคารยูโอบี ลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการบริหารเงินสดกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการโอนเงินชำระค่าซื้อกระแสไฟฟ้าให้แก่ผู้ผลิตไฟฟ้า โดยมี นางพัชนี ว่องศิลป์วัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Transaction Banking   และนางสาวไพลิน อึ้งศรีวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บรรษัทธนกิจ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) นางชินเสณี อุ่นจิตติ รองผู้ว่าการสายบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และนายสุชาติ  โชติกธีรกุล  ผู้ช่วยผู้ว่าการสายบัญชี และการเงิน ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์สาทร

บุคคลในภาพ (จากซ้าย)
นางสาวไพลิน อึ้งศรีวงศ์ ที่ 2 จากซ้าย, นางพัชนี ว่องศิลป์วัฒนา ที่ 3 จากซ้าย นางชินเสณี อุ่นจิตติ ที่ 4 จากซ้าย และนายสุชาติ โชติกธีรกุล  ที่ 5 จากซ้าย

 

วันที่ 8 ธันวาคม 2560
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สายงานบริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
นิดา ภู่วนิชย์ โทร . 0-2343-4963