UOB Painting of The Year

UOB Art Roadshow 2019

ลำดับ
มหาวิทยาลัย
สถานที่
เวลา
วันที่ Roadshow
1
มหาวิทยาลัยนเรศวร  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตึก ARL ห้อง 304
13.30 - 15.30 น.
25 มีนาคม 2562
2
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ห้องเรียนรวม  FA110 ชั้น 1
13.30 - 15.30 น.
27 มีนาคม 2562
3
มหาวิทยาลัยขอนแก่น หอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
13.30 - 15.30 น.
28 มีนาคม 2562
4
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  อาคารคณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ห้องประชุมมันตรา ชั้น 3
13.30 - 15.30 น.
29 มีนาคม 2562
5
มหาวิทยาลัยทักษิณ ห้องประชุมคณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 17 ชั้น 2
13.00 - 15.00 น.
1 เมษายน 2562
6
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะคุรุศาสตร์ อาคาร 30 ชั้น 11  ห้องปฏิบัติการศิลปศึกษา
13.00 - 15.00 น.
2 เมษายน 2562
7
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น G หอศิลป์สวนสุนันทา
13.00 - 15.00 น.
3 เมษายน 2562
8
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ห้อง 408 อาคารเรียนรวมชั้น 4  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
14.00 - 16.00 น.
4 เมษายน 2562
9
มหาวิทยาลัยบูรพา อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ GS 206
13.30 - 15.30 น.
5 เมษายน 2562
10
มหาวิทยาลัยศิลปากร ห้องภาพยนตร์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม
และภาพพิมพ์
15.00 - 17.00 น.
9 เมษายน 2562

ข้อมูลการประกวด

รายละเอียดการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2562 : สามารถติดตามได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

1. การประกวด

1.1 การประกวดแบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่

(1) ประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น (Emerging Artist)

(2) ประเภทศิลปินอาชีพ (Established Artist)

ก. ประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น (Emerging Artist) เปิดกว้างสำหรับศิลปินทุกท่านที่กำลังศึกษาด้านศิลปะ กำลังเริ่มต้นก้าวแรกสู่การเป็นศิลปินอาชีพ หรือเพียงแค่มีใจรักการวาดภาพ

ข. ประเภทศิลปินอาชีพ (Established Artist) คือ ศิลปินที่มีประสบการณ์หรือมีผลงานเป็น Portfolio และมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งข้อ

   - เคยจัดแสดงผลงานแบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่ม (ยกเว้นการจัดแสดงผลงานเพื่อจบการศึกษา)

   - มีหอศิลป์หรือแกลเลอรี่ส่งเป็นตัวแทนเข้าประกวด

   - เคยได้รับรางวัลจากการประกวดงานศิลปะที่เป็นที่ยอมรับ (ยกเว้นการประกวดในสถานศึกษา)

ค.  ไม่มีการกำหนดอายุผู้เข้าประกวดทั้งสำหรับประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น และประเภทศิลปินอาชีพ

1.2 ศิลปินสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ในประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น

1.3 ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานเข้าประกวดในประเภทที่เลือกได้ไม่เกินสาม (3) ผลงาน

1.4 ผลงานจิตรกรรมที่ส่งเข้าประกวดสามารถเป็นงานที่สร้างสรรค์จากเทคนิคใดก็ได้ เช่น สีอะคริลิค สีบาติก แปรงจีน เทคนิค Collage ดินสอสี หมึก สื่อผสม (mixed media) สีน้ำมัน สีน้ำ หรือสื่อประเภทอื่น

1.5 ผลงานจิตรกรรมที่ส่งเข้าประกวดได้ ไม่รวมถึงสื่อเคลื่อนไหว (video artworks) ศิลปะจัดวาง (installations) และประติมากรรม (sculptures)

1.6 ผลงานจิตรกรรมที่ส่งเข้าประกวดสามารถใช้เทคนิคการตัดแปะ (collages) สร้างลายนูน (two-dimensional embossed paintings) และภาพวาดแบบสามมิติ (three-dimensional paintings) ได้ แต่จะต้องมีความหนาจากพื้นผิวไม่เกินห้า (5) เซนติเมตร (รวมกรอบรูป (ถ้ามี))

1.7 ผลงานจิตรกรรมที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานจิตรกรรมต้นฉบับ และไม่ควรสร้างสรรค์ไว้นานเกินสอง (2) ปี ก่อนวันที่กำหนดให้ส่งผลงาน

1.8 ผลงานจิตรกรรมที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยนำไปใช้เพื่อเชิงพาณิชย์ ไม่เคยนำออกมาจำหน่าย ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ ไม่เคยเข้าร่วมการประกวดหรือชนะการประกวดจากการประกวดใดๆ หรือจัดแสดงมาก่อน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม รวมถึงการจัดนิทรรศการออนไลน์ ยูโอบีอาจพิจารณาโดยดุลพินิจเพียงผู้เดียวให้มีข้อยกเว้นสำหรับผลงานของนักศึกษาศิลปะเต็มเวลา ที่เคยจัดแสดงผลงานของตนเองภายในสถานศึกษา แต่ไม่เคยนำออกมาจำหน่ายตีพิมพ์เผยแพร่ หรือเคยเข้าร่วมการประกวดหรือจัดแสดงมาก่อน ไม่ว่าจะอยู่ในสื่อรูปแบบใดก็ตาม

1.9 ผลงานจิตรกรรมที่ส่งเข้าประกวดจะใส่กรอบหรือไม่ใส่กรอบก็ได้

1.10 ขนาดของผลงานจิตรกรรมต้องมีความสูงหรือความกว้างไม่เกิน 180 เซนติเมตร รวมกรอบรูป (ถ้ามี)

1.11 ผลงานจิตรกรรมที่ส่งเข้าประกวดเป็นชุด (series) ต้องประกอบด้วยผลงาน ไม่เกินสาม (3) ภาพต่อชุดหรือหากเชื่อมต่อกันต้องส่งเข้าประกวดเป็นแบบ triptych (3-panel artwork) โดยขนาดรวมของภาพทุกภาพที่ประกอบเป็นศิลปะหนึ่งชุด และ/หรือ triptych (หากเชื่อมต่อกัน) ต้องมีความกว้างหรือความสูงรวมไม่เกิน 180 เซนติเมตร

2. รางวัล

2.1 การประกวดแบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่

ประเภทศิลปินอาชีพ (Established Artist)

รางวัลชนะเลิศ UOB Painting of the Year  
(อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย ประเทศละหนึ่ง (1) รางวัล)
 750,000 บาท
รางวัลเหรียญทอง     
(อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย ประเทศละหนึ่ง (1) รางวัล)    
300,000 บาท
รางวัลเหรียญเงิน     
(อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย ประเทศละหนึ่ง (1) รางวัล)  
240,000 บาท
รางวัลเหรียญทองแดง
(อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย ประเทศละหนึ่ง (1) รางวัล)
 150,000 บาท

รางวัลชนะเลิศ UOB Southeast Asian Painting of the Year 10,000 เหรียญสหรัฐ

รางวัลระดับภูมิภาคนี้มอบให้กับเจ้าของผลงานโดดเด่นที่สุดจากสี่ (4) ภาพที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ UOB Painting of the Year จากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย

โครงการศิลปินในพำนัก ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ฟุกุโอกะ

หนึ่ง (1) ในสี่ (4) ของผู้ชนะเลิศรางวัล UOB Painting of the Year จากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย จะได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมเป็นศิลปินในพำนัก ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ใช้วิธีการคัดเลือกด้วยการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการที่ตัดสินการประกวดจิตรกรรมยูโอบี

ประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น (Emerging Artist)

รางวัล Most Promising Artist of the Year      
(อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย ประเทศละหนึ่ง (1) รางวัล)  
 90,000 บาท
รางวัลเหรียญทอง    
(อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย ประเทศละหนึ่ง (1) รางวัล)   
75,000 บาท
รางวัลเหรียญเงิน 
(อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย ประเทศละหนึ่ง (1) รางวัล)   
45,000 บาท
รางวัลทองแดง
(อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย ประเทศละหนึ่ง (1) รางวัล)
 30,000 บาท

เงินรางวัลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด

3. การส่งใบสมัคร

3.1 ส่งผลงานพร้อมใบสมัคร ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 เวลา 8.30 – 16.00 น. ที่จุดรับผลงานแห่งใดแห่งหนึ่งจากแปด (8) แห่งต่อไปนี้

ก. จุดรับผลงานภาคกลาง:

   1). ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 1 อาคาร พิพิธภัณฑ์เพาะช่างเฉลิมพระเกียรติ เลขที่ 89 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

   2). คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่ 169 ถ. ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

ข. จุดรับผลงานภาคเหนือ:

   1). หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 239 ถ.นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

   2). ขัวศิลปะ จังหวัดเชียงราย ถ. พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

 ค. จุดรับผลงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:

   1). คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 41/20 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

   2). หอศิลป์จินตนาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เลขที่ 340 ถ.สุรนารายณ์ ต. ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

 ง. จุดรับผลงานภาคใต้:

   1). คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

   2). ห้องประชุมอภิมหาสมบัติ วิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราช เลขที่ 200 ม.2 ถ.นครศรีฯ-นบพิตำ ต.ทอนหงส์     อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320

   3). มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เลขที่ 181 ม. 6 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

*กรณีส่งผลงานทางไปรษณีย์ต้องประทับตราวันที่ส่ง และวันส่งถึง และต้องระบุข้อมูลให้ครบถ้วนชัดเจน และหากเกิดความเสียหายจากการขนส่ง ทางยูโอบีจะไม่รับผิดชอบ และชดเชยค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น