แจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลง

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส2. 4/2563 เรื่อง การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2563 นั้ เพื่อปฎิบัติให้เป็นไปตามประกาศฉบับดังกล่าว ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลงในสัญญาใดๆ ที่ลูกค้า (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) มีกับธนาคาร โดยให้ใช้ข้อตกลงดังต่อไปนี้แทนข้อตกลงเดิมที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

1. ข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขสัญญา

ภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด การแก้ไข เพิ่มเติม หรือการยกเว้นใดๆ ภายใต้สัญญาใดๆ จะกระทำมิได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคาร

ในกรณีที่ธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องของสัญญาใดๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อการใช้บริการของลูกค้า เช่น การปรับค่าธรรมเนียมการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินที่สอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงช่องทางในการให้บริการ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดชำระหนี้ ธนาคารจะสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ ยกเว้นกรณีที่อาจจะเกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญแก่ธนาคาร เช่น การระงับหรือยกเลิกการใช้บัตรเครดิตกรณีที่ธนาคารตรวจพบการทุจริต กรณีลูกค้าผิดนัดชำระหนี้หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงิน ธนาคารเพียงแต่แจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือแจ้งการดำเนินการดังกล่าวให้ลูกค้าทราบภายหลังได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้เว้นแต่ธนาคารและลูกค้าจะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่น 

ทั้งนี้ การสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงตามวรรคก่อน ไม่รวมถึงกรณีที่ธนาคารจะต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือตามคำสั่งศาลหรือหน่วยงานของรัฐ

กรณีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่ส่งผลให้ลูกค้าเกิดภาระหรือความเสี่ยงเพิ่มเติม เช่น การเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสด การเปลี่ยนแปลงวิธีการแจ้งข้อมูล การจัดส่งข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ จากรูปแบบเดิมมาอยู่ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ลูกค้ามีสิทธิจะให้ความยินยอมหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว ลูกค้าจะต้องดำเนินการให้ความยินยอมการเปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลา และรูปแบบตามที่ธนาคารกำหนด

2. ข้อตกลงว่าด้วยการหักเงินจากบัญชี/หักกลบลบหนี้

ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด เมื่อลูกค้าผิดนัดชำระหนี้หรือผิดนัดผิดสัญญาตามสัญญาใดๆ ที่มีอยู่กับธนาคาร และ/หรือมีเหตุให้ธนาคารมีสิทธิเรียกให้ลูกค้าชำระหนี้ตามสัญญาใดๆ ลูกค้าตกลงให้ธนาคารหักเงินฝากที่ลูกค้ามีอยู่กับธนาคารไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากประเภทใด ณ สาขาใด หรือจำนวนเท่าใด โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าหนี้นั้นจะครบกำหนดชำระ และเงินฝากนั้นจะครบกำหนดที่จะถอนคืนได้หรือไม่ รวมตลอดถึงบัญชีที่ลูกค้ามีสิทธิร่วมกับบุคคลอื่นให้หักได้เฉพาะส่วนของลูกค้า เพื่อชำระบรรดาค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ดอกเบี้ย ต้นเงินของภาระหนี้สินต่างๆ ทุกประเภท ได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรือได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อนแต่อย่างใด ทั้งนี้ธนาคารจะแจ้งการดำเนินการดังกล่าวให้ลูกค้าทราบภายหลังภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

3. ข้อตกลงว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล

ภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด ลูกค้าตกลงและยินยอมให้ธนาคาร พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคาร มีสิทธิที่จะเก็บรวบรวม ใช้ ให้ รับ ส่ง เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลสินเชื่อ/บริการ ประวัติ สถานะ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ตามที่ธนาคารเห็นสมควรให้แก่บริษัทแม่ บริษัทร่วม บริษัทย่อย บริษัทในกลุ่ม บริษัทในเครือของธนาคาร สำนักงานสาขาของบริษัทดังกล่าวทั้งหมด ทั้งที่ตั้งอยู่ในและ/หรือต่างประเทศ รวมถึงกรรมการ ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ผู้ให้บริการภายนอก ผู้แทน ตัวแทน ผู้ให้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ ผู้รับจ้างช่วงงานต่อ พันธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภัณฑ์ร่วมกันในลักษณะ Co-Brand เพื่อสนับสนุนการให้บริการของธนาคาร หรือเพื่อประโยชน์ในการติดตามทวงถามหนี้ ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ประเมิน และผู้ประกอบวิชาชีพในการให้คำปรึกษาด้านต่างๆ ของบริษัทดังกล่าว ผู้ให้หลักประกัน ผู้ค้ำประกัน ผู้จำนอง ผู้จำนำ (ในกรณีที่เป็นบุคคลคนละคนกับลูกค้า) ผู้รับโอนสิทธิ หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานกำกับดูแลซึ่งมีขอบเขตอำนาจเหนือธนาคาร หรือบุคคลใดๆ ซึ่งมีนิติสัมพันธ์กับธนาคารหรือลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการของธนาคาร เพื่อวิเคราะห์พิจารณาให้สินเชื่อ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ต่ออายุ ทบทวนวงเงินสินเชื่อ ประมวลผลข้อมูลสินเชื่อในทุกคราว เพื่อการพิสูจน์ตัวตนหรือยืนยันตัวตนของลูกค้าทางดิจิทัล หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเพื่อการดำเนินธุรกิจ บริหารจัดการธุรกิจทุกประเภทของธนาคาร การแจ้ง/เรียกเก็บหนี้ ทวงถาม การวางแผนการตลาด การโอนสิทธิหน้าที่ รวมทั้งการให้บริการใดๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ธนาคารสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างเป็นธรรมและต่อเนื่อง

ลูกค้ายินยอมให้ธนาคาร พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคาร เก็บรวบรวม ใช้ ให้ รับ ส่ง เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลสินเชื่อ/บริการ ประวัติ สถานะ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เพื่อการเสนอสินค้าและบริการของธนาคาร

ลูกค้าให้ความยินยอมนี้ไว้เพื่อให้การดำเนินการข้างต้นทุกคราวชอบด้วยกฎหมาย

ติดต่อเรา: บริการช่วยเหลือลูกค้ายูโอบี และรายละเอียดการติดต่อ

ไอคอนตำแหน่งของยูโอบี

ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี