โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 โดยธนาคารยูโอบี

 •  

  การระบาดของ COVID-19 ยังคงส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องต่อลูกค้าบุคคล ลูกค้าองค์กร และชุมชนของเรา ธนาคารยูโอบีพร้อมหลอมรวมพลังแรงใจกับคุณ ในการยืนหยัดต่อสู้เพื่อให้พวกเราสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ท้าทายนี้ไปด้วยกัน

  #รวมใจสู้ไปพร้อมคุณ

มาตรการความช่วยเหลือเพื่อคุณ

มาตรการความช่วยเหลือลูกค้าด้านสินเชื่อธนาคารยูโอบี ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19มาตรการความช่วยเหลือลูกค้าด้านสินเชื่อธนาคารยูโอบี ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19

บัตรเครดิตยูโอบี บัญชียูโอบีแคชพลัส สินเชื่อบุคคลไอแคช

มาตรการความช่วยเหลือลูกค้าด้านสินเชื่อธนาคารยูโอบี ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19มาตรการความช่วยเหลือลูกค้าด้านสินเชื่อธนาคารยูโอบี ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19

คำถามที่พบบ่อย สำหรับลูกค้า บัตร สินเชื่อบุคคล และสินเชื่อบ้าน ยูโอบี

 • คำถามที่พบบ่อย FAQs www.uob.co.th/fap-faq
 • หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ UOB Contact Centre โทร 02-285-1555

ลูกค้าธุรกิจ

มาตรการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจ (สินเชื่อเพื่อการฟื้นฟู)

สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจ ลดผลกระทบต่อการจ้างงาน และฟื้นฟูการประกอบธุรกิจ (ไม่สามารถ Refinance จากสินเชื่อเดิมที่มีอยู่ได้)

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วม

 • บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ที่มีสถานประกอบการและประกอบธุรกิจในประเทศไทย
 • มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารยูโอบี ไม่เกิน 500 ล้านบาท ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 หรือไม่มีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งแห่งใด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ไม่รวมวงเงินสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค
 • ไม่เป็นหนี้ NPL ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 • ไม่เป็นบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว้นแต่เป็นบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
 • ไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน

วงเงินสินเชื่อ

 • ลูกค้าปัจจุบัน: ไม่เกินร้อยละ 30 ของวงเงินสินเชื่อเพื่อธุรกิจที่มีอยู่กับธนาคารยูโอบี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หรือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่ากัน แต่ต้องไม่เกิน 150 ล้านบาท (โดยรวมสินเชื่อตาม พรก. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19)
 • ลูกค้าใหม่: ผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่มีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินใด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ลูกค้าขอวงเงินสินเชื่อได้สูงสุด 20 ล้านบาท เมื่อนับรวมทุกสถาบันการเงิน

ระยะเวลาสินเชื่อ

 • ระยะเวลาสินเชื่อไม่เกิน 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดอายุสัญญาไม่เกิน 5.0% ต่อปี
 • โดยในช่วง 2 ปีแรก อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 2.0% ต่อปี
 • ธนาคารฯ จะไม่เรียกเก็บดอกเบี้ยจากลูกค้า ในระหว่าง 6 เดือนแรกนับแต่วันที่ได้รับสินเชื่อที่ยื่นขอแต่ละคราว

การค้ำประกันสินเชื่อ

 • ค้ำประกันโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมร่วมกันกำหนด โดยกำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกิน 1.75% ต่อปี ของวงเงินค้ำประกันสินเชื่อ โดยกระทรวงการคลังจ่ายเงินชดเชยค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่เกิน 3.5% ของวงเงินค้ำประกันสินเชื่อ

การพิจารณอนุมัติ

 • การอนุมัติสินเชื่อเพื่อการฟื้นฟูจะเป็นไปตามแนวทางพิจารณาของธนาคารฯ เป็นเกณฑ์


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ที่ดูแลท่าน หรือ UOB Biz Call Centre โทร. 02 343 3555 อีเมล businessbanking.servicecentre@uob.co.th

หมายเหตุ เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด

มาตรการ Asset Warehousing (โครงการ “พักทรัพย์ พักหนี้”)

มาตรการลดภาระหนี้ของผู้ประกอบธุรกิจ และสนับสนุนการรับโอนทรัพย์เป็นหลักประกัน เพื่อชำระหนี้แก่ธนาคาร  ช่วยให้ไม่ต้องรับภาระต้นทุนทางการเงิน

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วม

 • เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ที่มีสถานประกอบการและประกอบธุรกิจในประเทศไทย
 • มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารยูโอบีอยู่แล้ว ก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2564
 • กรณีผู้ประกอบธุรกิจมีวงเงินสินเชื่อต่อเนื่องมาตั้งแต่ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 ต้องไม่เป็นลูกหนี้ NPL ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 • ไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน

ทรัพย์สินที่จะรับโอน

 • ทรัพย์สินนั้นๆ ต้องเป็นหลักประกันตามกฎหมายไทยกับธนาคารยูโอบี ก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2564 เพื่อประกันการชำระหนี้ของสินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการรับโอนทรัพย์

 • ผู้ประกอบธุรกิจ/เจ้าของทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน หรือบุคคลอื่น ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจ/เจ้าของทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันกำหนด มีสิทธิซื้อทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันคืนได้ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่รับโอน
 • ผู้ประกอบธุรกิจ/เจ้าของทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน ได้รับสิทธิเช่าทรัพย์สินไปประกอบธุรกิจได้ โดยจะต้องแจ้งความประสงค์เช่าทรัพย์สินภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่โอนทรัพย์
 • กรณีที่มีภาระหนี้ส่วนที่เหลือหลังจากโอนทรัพย์ชำระหนี้ และธนาคารฯ ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ หากต่อมามีการผิดนัดชำระหนี้จนเป็นเหตุให้มีการยกเลิกข้อตกลงผ่อนผันการชำระหนี้ สิทธิในการซื้อทรัพย์คืนหรือขยายระยะเวลาซื้อทรัพย์คืนอาจส่งผลกระทบ หากผู้ประกอบธุรกิจ/เจ้าของทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันไม่แสดงเจตนาใช้สิทธิซื้อทรัพย์คืนภายใน 30 วัน นับแต่ที่ได้รับแจ้งจากธนาคารฯ

ราคาทรัพย์ที่จะซื้อคืน

 • ราคาที่รับโอน รวมค่าใช้จ่ายในการรักษาทรัพย์สิน (Carrying Cost) ที่อัตรา 1.0% ต่อปี ของราคาที่รับโอน และค่าใช้จ่ายอื่นที่ธนาคารฯ ได้จ่ายไปเพื่อดูแลรักษาทรัพย์ ตามที่ธนาคารฯ ได้จ่ายไปจริง

การพิจารณอนุมัติ

 • การพิจารณาดำเนินการตามมาตรการเป็นไปตามแนวทางพิจารณาของธนาคารฯ และความสมัครใจของผู้ประกอบธุรกิจ/เจ้าของทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันเป็นเกณฑ์


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ที่ดูแลท่าน หรือ UOB Biz Call Centre โทร. 02 343 3555 อีเมล businessbanking.servicecentre@uob.co.th

หมายเหตุ เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด