UOB Pay Bills

จ่ายบิล รับคืนฟิน ๆ พร้อมเครดิตเงินคืนสูงสุด 400 บาท*

UOB PayBill

เงื่อนไขโปรโมชัน

เงื่อนไขรับเครดิตเงินคืนสำหรับผู้สมัคร UOB Pay Bills
chevron
 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัคร UOB Pay Bills และได้รับการอนุมัติการใช้ UOB Pay Bills ภายในวันที่ 1 ม.ค.–31 ธ.ค. 67
  • รับเครดิตเงินคืน 100 บาท ต่อรายการ
  • เครดิตเงินคืนสูงสุด 400 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ หรือสูงสุด 4 รายการ/บัญชีบัตรเครดิต
 2. เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบีที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผู้ถือบัตรหลักและบัตรเสริม จะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรและไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ธนาคารทำการเครดิตเงินคืน
 3. งดให้เครดิตเงินคืนกับรายการสาธารณูปโภคประเภทเดียวกันกับที่สมาชิกเคยสมัครในอดีตหรือเคยรับสิทธิพิเศษประเภทนั้นๆ ไปแล้ว ผู้ถือบัตรที่เคยสมัครและได้รับอนุมัติให้ใช้บริการ UOB Pay Bills และเคยเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายของ UOB Pay Bills มาก่อนหน้ารายการนี้แล้ว ไม่มีสิทธิที่จะได้รับเครดิตเงินคืนในรายการส่งเสริมการขายนี้อีก
 4. สำหรับรายการที่ถูกหักบัญชีบัตรเครดิตเพื่อชำระค่าสาธารณูปโภคไปแล้วและต่อมาถูกยกเลิก ธนาคารจะไม่นำรายการที่ถูกยกเลิกดังกล่าวมาคำนวณในการให้เครดิตเงินคืน และธนาคารมีสิทธิเรียกเครดิตเงินคืนที่ให้ไปแล้วคืนจากผู้ถือบัตรในกรณีที่มีการยกเลิกรายการจ่ายค่าบริการนั้นในภายหลัง
 5. ธนาคารจะเครดิตเงินคืนภายใน 120 วันหลังจากที่ผู้ถือบัตรชำระรายการที่ถูกเรียกเก็บครบถ้วนตรงเวลา
 6. เครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้
 1. UOB Pay Bills คือ การบริการหักบัญชีบัตรเครดิตเพื่อชำระค่าสาธารณูปโภค โดยการอนุมัติดำเนินการหักบัญชีบัตรเครดิต ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 1 - 2 เดือน ซึ่งขึ้นอยู่กับการดำเนินงานของผู้ให้บริการแต่ละราย โดยระหว่างนี้สมาชิกบัตรเครดิตมีหน้าที่จะต้องชำระค่าบริการนั้นๆให้แก่ผู้ให้บริการโดยตรง
 2. ในกรณีที่วงเงินคงเหลือในบัญชีไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หรือไม่สามารถเรียกเก็บรายการใดหรือธนาคารระงับ/ยกเลิกการใช้บัตรเครดิต สมาชิกบัตรเครดิตมีหน้าที่จะต้องชำระค่าบริการให้แก่ผู้ให้บริการภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกระงับการใช้บริการ
 3. ในกรณีที่หมายเลขบัตรเครดิตของสมาชิกบัตรที่ได้สมัครใช้บริการ UOB Pay Bills มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการเปลี่ยนแปลงประเภทของบัตรเครดิตไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามสมาชิกบัตรยินยอมให้ธนาคารดำเนินการหักบัญชีของสมาชิกบัตรภายใต้บัตรใหม่นั้นๆต่อไป
 4. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
 5. เมื่อต้องการยกเลิกการใช้บริการ UOB Pay Bills สมาชิกต้องทำการติดต่อผ่านศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1555 เพื่อขอยกเลิกการใช้บริการนี้ ในระหว่างที่ธนาคารดำเนินการยกเลิกการบริการหักบัญชีบัตรเครดิต สมาชิกบัตรยังคงมีภาระผูกพันชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตยูโอบีต่อไปจนกว่าผู้ให้บริการยกเลิกการเรียกเก็บแล้วเสร็จ
 6. เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบี ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ
 7. การบริการยกเลิกการลงทะเบียนบริการชำระค่าสาธารณูปโภคที่ท่านสมาชิกเคยลงทะเบียนไว้แล้วผ่านบัตรเครดิตธนาคารอื่นนั้น ขึ้นอยู่กับกระบวนการของผู้ให้บริการสาธารณูปโภคแต่ละรายซึ่งแตกต่างกัน ดังนั้นผู้สมัครจำเป็นต้องตรวจสอบรายการตัดชำระค่าสาธารณูปโภคผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้สมัครไว้ และชำระค่าบริการให้ครบถ้วน เพื่อการใช้บริการสาธารณูปโภคอย่างต่อเนื่อง โดยธนาคารมิได้มีส่วนรับผิดชอบในการยกเลิกการลงทะเบียนดังกล่าว
 8. ธนาคารจะคำนวณคะแนนสะสม สำหรับรายการชำระค่าสาธารณูปโภค ยกเว้น ค่าไฟ (การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) และ ค่าน้ำ (การประปานครหลวง และ การประปาส่วนภูมิภาค) จะไม่ได้รับคะแนนสะสม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป
 9. เพื่อให้การหักบัญชีชำระค่าสาธารณูปโภคอัตโนมัติที่ท่านสมัครไว้มีผลอย่างต่อเนื่อง กรุณาติดต่อธนาคารเพื่ออัปเดตข้อมูลหมายเลขบัตรเครดิตทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
 10. กรณีที่ท่านใช้บริการหักชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต ของ บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ผ่านบัญชีบัตรเครดิตอัตโนมัติ หากท่านมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขบัตรเครดิตในการหักชำระเบี้ยประกันชีวิตอัตโนมัติ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต โทร.1373

จ่ายบิล รับคืนฟินๆ เพียงสแกน QR Code


ติดต่อเรา: บริการช่วยเหลือลูกค้ายูโอบี และรายละเอียดการติดต่อ

ไอคอนตำแหน่งของยูโอบี

ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี