สิ่งที่คุณต้องรู้
เกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคล

  

คำถามที่พบบ่อย

ลูกค้าสินเชื่อบุคคลซิตี้ต้องดำเนินการใดๆ หรือไม่

ท่านไม่ต้องดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้นในขณะนี้ สิทธิ หน้าที่ และภาระผูกพัน ตลอดจนผลประโยชน์ใดๆ ที่ท่านมีอยู่กับบริษัท ซิตี้คอร์ปฯ จะยังคงมีอยู่และผูกพันต่อไป ภายใต้ใบสมัครขอสินเชื่อบุคคลซิตี้ หนังสืออนุมัติเงินกู้ สัญญาเงินกู้สินเชื่อบุคคลซิตี้ และเอกสารหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท่านได้ลงนามและส่งมอบให้ไว้กับบริษัทซิตี้คอร์ปฯ (เรียกรวมกันว่า “สัญญาเงินกู้สินเชื่อบุคคลซิตี้”)


ลูกค้าต้องเซ็นเอกสารใดของยูโอบี สำหรับการโอนย้ายสินเชื่อบุคคลซิตี้ไปยังยูโอบีหรือไม่
ท่านไม่ต้องเซ็นเอกสารใดๆ ของยูโอบี สำหรับการโอนย้ายบัญชีสินเชื่อส่วนบุคคล

ทั้งนี้ บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด ได้จัดส่งจดหมายแจ้งรายละเอียดบัญชีสินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี เอ็กซ์เพรสและการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์และบริการให้ท่านในช่วงปลายเดือนมีนาคม และจดหมายแจ้งการโอนย้ายระบบเสร็จสมบูรณ์ในช่วงปลายเดือนเมษายน 2567 พร้อมทั้ง QR/Barcode สำหรับชำระค่างวดของรอบบัญชีเดือนเมษายน 2567 ที่จะครบกำหนดชำระในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567ค่าปรับของการผิดนัดชำระหนี้มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

นโยบายค่าปรับการผิดนัดชำระหนี้จะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จนกว่าจะมีการแจ้งให้ท่านทราบ

ข้อมูลทั่วไป

จะมีการเปลี่ยนแปลงใดกับลูกค้าสินเชื่อบุคคลซิตี้ ภายใต้บริษัทซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท ซิตี้คอร์ปฯ”) หรือไม่
chevron

สินเชื่อบุคคลซิตี้ เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งภายใต้บริษัทซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท ซิตี้คอร์ปฯ”) ซึ่งจะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจดทะเบียนของบริษัทเป็นบริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด (“บริษัท”) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

การเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์และบริการจะเป็นไปตามจดหมายที่บริษัทจัดส่งให้และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท

ท่านไม่ต้องดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น

สิทธิ หน้าที่ และภาระผูกพัน ตลอดจนผลประโยชน์ใดๆ ที่ท่านมีอยู่กับบริษัท ซิตี้คอร์ปฯ จะยังคงมีอยู่และผูกพันต่อไป ภายใต้ใบสมัครขอสินเชื่อบุคคลซิตี้ หนังสืออนุมัติเงินกู้ สัญญาเงินกู้สินเชื่อบุคคลซิตี้ และเอกสารหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท่านได้ลงนามและส่งมอบให้ไว้กับบริษัทซิตี้คอร์ปฯ (เรียกรวมกันว่า “สัญญาเงินกู้สินเชื่อบุคคลซิตี้”).

ท่านไม่ต้องเซ็นเอกสารใดๆ ของยูโอบี สำหรับการโอนย้ายบัญชีสินเชื่อส่วนบุคคล

ทั้งนี้ บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด ได้จัดส่งจดหมายแจ้งรายละเอียดบัญชีสินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี เอ็กซ์เพรสและการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์และบริการให้ท่านในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2567 ที่ผานใส และจดหมายแจ้งการโอนย้ายระบบเสร็จสมบูรณ์ในช่วงปลายเดือนเมษายน 2567 พร้อมทั้ง QR/Barcode สำหรับชำระค่างวดของรอบบัญชีเดือนเมษายน 2567 ที่จะครบกำหนดชำระในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567

กรุณาติดต่อ 0-2035-0199 (วันจันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดธนาคาร)

กรุณาติดต่อ 0-2035-0199 (วันจันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดธนาคาร)

บริษัทจะยกเลิกใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Statement) ตั้งแต่รอบบัญชีเดือนพฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป โดย บริษัทจะจัดส่งใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี เอ็กซ์เพรส ของลูกค้าทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ลูกค้าได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัท

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งเอกสาร กรุณาแจ้งแก้ไขที่อยู่จัดส่งเอกสารโดยระบุที่อยู่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงลงบนสำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง กรุณาตั้งชื่อหัวเรื่องอีเมลว่า “ปรับปรุงข้อมูลที่อยู่” และส่งมาทางอีเมล UOBCAPcallcentre@uob.co.th) โดยท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับจากเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งยืนยันการดำเนินการเสร็จสิ้น

หากท่านได้สมัครประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อส่วนบุคคล และ/หรือ สมัครความคุ้มครองค่าชดเชยรายวันจากการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล กับบริษัท เอไอเอ จำกัด รายละเอียดความคุ้มครอง ระยะเวลาความคุ้มครอง และบริษัทที่รับประกันภัย (บริษัท เอไอเอ จำกัด) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง

กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2285-1555 กด 6 ในเวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 20.00 น. และวันเสาร์ 8.30 – 18.30 น. เว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดธนาคาร

การชำระเงิน

ค่าปรับของการผิดนัดชำระหนี้มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
chevron

นโยบายค่าปรับการผิดนัดชำระหนี้จะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จนกว่าจะมีการแจ้งให้ท่านทราบ

ขอให้ท่านตรวจสอบรายละเอียดและใช้บาร์โค้ด หรือ QR Code ใหม่ตามจดหมายที่บริษัทจะจัดส่งให้ท่านในช่วงปลายเดือนเมษายน 2567

โดยสามารถชำระผ่านช่องทางการชำระเงินใหม่ที่มีผลตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2567 เป็นต้นไป ตามรายละเอียดในเว็บไซต์ 

กรุณาติดต่อ 0-2035-0199 (วันจันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดธนาคาร)

เงื่อนไขโปรแกรมปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของท่านจะยังคงเดิม ขอให้ท่านตรวจสอบรายละเอียดและใช้บาร์โค้ด หรือ QR Code ใหม่ตามจดหมายที่บริษัทจะจัดส่งให้ท่านในช่วงปลายเดือนเมษายน 2567

โดยสามารถตรวจสอบช่องทางการชำระเงินใหม่ที่มีผลตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2567 เป็นต้นไป ได้ที่นี่

กรุณาติดต่อ 0-2093-5533 (วันจันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดธนาคาร)

บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด ได้จัดส่งจดหมายแจ้งรายละเอียดบัญชีสินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี เอ็กซ์เพรสและการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์และบริการรวมถึงเลขบัญชีสินเชื่อใหม่ให้ท่านในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ วันครบกำหนดชำระยังคงเป็นวันเดิม โดยรายละเอียดอื่นๆ กรุณาศึกษาเพิ่มเติมจากใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี เอ็กซ์เพรส ที่จะจัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ลูกค้าได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัท ตั้งแต่รอบบัญชีเดือนพฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

ท่านสามารถตรวจสอบช่องทางการชำระเงินจากใบแจ้งยอดบัญชี หรือผ่านทาง https://www.uob.co.th/personal/loans/xpress-loans/payment-channel.page โดยสามารถใช้บาร์โค้ด หรือ QR Code ที่แนบมากับจดหมายแจ้งรายละเอียดบัญชีสินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี เอ็กซ์เพรสที่จะจัดส่งให้ท่านในช่วงปลายเดือนเมษายน 2567 สำหรับงวดที่ครบกำหนดวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

การบริหารวงเงิน

หากลูกค้าต้องการปรับปรุงโครงสร้างหนี้สำหรับสินเชื่อ สามารถติดต่อหน่วยงานใด
chevron

กรุณาติดต่อ 0-2035-0199 (วันจันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดธนาคาร)

ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี:
+662-285-1555