ยูโอบี วีแคร์ อันลิมิต

 • ทุกความต้องการรวมอยู่ในบัตรเดียว

  • ฟรีการเบิกถอนเงินสด/สอบถามยอดเงินผ่านเครื่อง ATM ทั่วประเทศ 
  • พิเศษ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง

สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์

ธุรกรรมทางการเงินผ่านเครื่อง ATM

 • ฟรีค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด / สอบถามยอด จากเครื่อง ATM ที่มีสัญลักษณ์ ATM Pool
 • รับบัตรและรหัสเอทีเอ็มทันทีที่สมัคร
 • ใช้บริการจากเครื่องเอทีเอ็ม ของธนาคารในเครือ ATM Pool ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ถอนเงิน / โอนเงิน / สอบถามยอดเงิน / ชำระค่าสินค้าและบริการ ได้ที่เครื่องเอทีเอ็มของธนาคาร
 • ฝากเงิน / โอนเงิน / สอบถามยอดเงิน / ชำระค่าสินค้าและบริการ ได้ที่เครื่องฝากเงินอัตโนมัติ
 • เบิกถอนเงินสด / สอบถามยอดเงินระหว่างประเทศได้จากตู้เอทีเอ็มของธนาคารยูโอบี ที่ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซียและสิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่นเดียวกับบัตรเอทีเอ็ม ยูโอบี


  คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ

รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากบัตรเอทีเอ็มปกต ิโดยผู้ถือบัตรจะได้รับความคุ้มครองจากประกันอุบัติเหตุทันทีเมื่อสมัครบัตร โดยผลประโยชน์และเงื่อนไขความคุ้มครอง มีดังนี้

 

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ทุนประกันภัย (บาท)
1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร จากอุบัติเหตุ

100,000

2. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร จากการฆาตกรรมหรือลอบทำร้าย

100,000

3. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

100,000

4. สูญเสียชีวิตขณะโดยสารยาน พาหนะสาธารณะ

200,000

5. ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

10,000


*สมัครวันนี้ !! ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ค่าธรรมเนียม

สำหรับลูกค้าทั่วไป

ค่าธรรมเนียมรายปี

799 บาท

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ฟรี

หมายเหตุ :  กรณีธนาคารฯไม่สามารถเรียกเก็บค่าบริการรายปีในปีถัดไป ความคุ้มครองจะสิ้นสุดทันที

 

 • 'ไม่ต้องสำรองจ่าย เมื่อเข้ารักษากับสถานพยาบาลคู่สัญญากว่า 300 แห่งทั่วประเทศ
 • ลูกค้าได้รับความคุ้มครองทันที เมื่อสมัครบัตรเอทีเอ็ม ยูโอบี วีแคร์ / เอทีเอ็ม ยูโอบี วีแคร์ อันลิมิต
 • กรณีเข้ารักษาพยาบาลกับสถานพยาบาล คู่สัญญา และไม่ใช่คู่สัญญาภายในระยะเวลา 7 วันในเขตกรุงเทพฯ (ภายใน 14 วันในกรณี ต่างจังหวัด) หลังจากสมัครบัตรเดบิต ลูกค้าต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อน
 • ลูกค้าที่สำรองจ่าย จะได้รับเงินคืนภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่ธนาคารได้รับเอกสารครบถ้วน
 • กรณีสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ขอให้ส่ง “แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเนื่องจาก อุบัติเหตุ” พร้อมส่งเอกสารประกอบ มายัง ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ฝ่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัย ชั้น 11 เลขที่ 191 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 หรือสาขา ของธนาคาร

เอกสารประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทน

กรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
กรณีประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บ
 • แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากอุบัติเหต
 • สำเนาใบมรณะบัตร
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์
 • สำเนาบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 • สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 • ต้นฉบับรายงานแพทย์ผู้ทำการรักษา (หากเสียชีวิตระหว่างการรักษา)
 • สำเนาหนังสือเดินทาง, วีซ่า (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
 • ต้นฉบับใบรายงานการผ่าชันสูตรพลิกศพจากแพทย์ในกรณีจำเป็น
 • สำเนาบัตรเอทีเอ็ม ยูโอบี วีแคร์ อันลิมิต
 • แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • ต้นฉบับรายงานแพทย์ผู้ทำการรักษา
 • ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล ที่ออกทุกครั้งที่ทำการรักษา หากเป็นคนไข้ใน ต้องมีใบรายการ แสดง การคิดเงิน ค่ารักษาพยาบาลด้วย
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรที่มีรูปถ่ายออกโดยหน่วยงานราชการเท่านั้น พร้อมสำเนาบัตรเอทีเอ็ม ยูโอบี วีแคร์
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ผูกกับบัตรเอทีเอ็ม ยูโอบี วีแคร์ อันลิมิต

 

แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากอุบัติเหต

คุณสมบัติผู้สมัคร

เงื่อนไขการสมัคร
 • 1 ท่าน มีบัตรประเภท Vcare ได้ 1 ใบ เท่านั้น

เงื่อนไขการสมัคร

เงื่อนไขการสมัคร
 • 1 ท่าน มีบัตรประเภท Vcare ได้ 1 ใบ เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง

หมายเหตุ : หยุดออกบัตรใหม่ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป บัตรเอทีเอ็มที่ท่านถืออยู่ในปัจจุบันยังคงใช้ได้ต่อไปตามปกติ แต่เมื่อหาย/ชำรุด ธนาคารจะออกบัตรเดบิตแทนให้เท่านั้น