ยูโอบี วีแคร์

 • พบความสะดวกสบายกับระบบ 2 IN 1 ในบัตรเดียว

  • บัตรเพื่อใช้เบิกเงินสด
  • บัตรเพื่อจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ

สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์

บัตรเพื่อใช้เบิกเงินสด

 • รับบัตรเอทีเอ็มทันทีที่สมัครที่สาขา
 • ใช้บริการจากเครื่องเอทีเอ็ม ของธนาคารในเครือ ATM Pool ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ถอนเงิน / โอนเงิน / สอบถามยอดเงิน  / ชำระค่าสินค้าและบริการ ได้ที่เครื่องเอทีเอ็มของธนาคาร
 • ฝากเงิน / โอนเงิน / สอบถามยอดเงิน / ชำระค่าสินค้าและบริการ ได้ที่เครื่องฝากเงินอัตโนมัติ
 • เบิกถอนเงินสด / สอบถามยอดเงินระหว่างประเทศได้จากตู้เอทีเอ็มของธนาคารยูโอบี ประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

  และสิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่นเดียวกับบัตรเอทีเอ็ม ยูโอบี

  บัตรเพื่อจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ

  รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากบัตรเอทีเอ็มปกติ โดยผู้ถือบัตรจะได้รับความคุ้มครองจากประกันอุบัติเหตุ ผลประโยชน์และเงื่อนไขความคุ้มครอง ดังนี้

 

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ทุนประกันภัย (บาท)
1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร จากอุบัติเหตุ

100,000

2. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร จากการฆาตกรรมหรือลอบทำร้าย

100,000

3. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

100,000

4. สูญเสียชีวิตขณะโดยสารยานพาหนะสาธารณะ

200,000

5. ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

10,000

ค่าบริการรายปี
699

สมัครวันนี้ !! ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า

หมายเหตุ :  กรณีธนาคารฯไม่สามารถเรียกเก็บค่าบริการรายปีในปีถัดไป ความคุ้มครองจะสิ้นสุดทันที

 • ไม่ต้องสำรองจ่าย เมื่อเข้ารักษากับสถานพยาบาลคู่สัญญากว่า 300 แห่งทั่วประเทศ
 • ลูกค้าได้รับความคุ้มครองทันที เมื่อสมัครบัตรเอทีเอ็ม ยูโอบี วีแคร์ / เอทีเอ็ม ยูโอบี วีแคร์ อันลิมิต
 • กรณีเข้ารักษาพยาบาลกับสถานพยาบาล คู่สัญญา และไม่ใช่คู่สัญญาภายในระยะเวลา 7 วันในเขตกรุงเทพฯ (ภายใน 14 วันในกรณี ต่างจังหวัด) หลังจากสมัครบัตรเดบิต ลูกค้าต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อน
 • ลูกค้าที่สำรองจ่าย จะได้รับเงินคืนภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่ธนาคารได้รับเอกสารครบถ้วน
 • กรณีสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ขอให้ส่ง “แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเนื่องจาก อุบัติเหตุ” พร้อมส่งเอกสารประกอบ มายัง ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ฝ่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัย ชั้น 11 เลขที่ 191 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 หรือสาขา ของธนาคาร

เอกสารประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทน

กรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
กรณีประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บ
 • แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • สำเนาใบมรณะบัตร
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์
 • สำเนาบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 • สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 • ต้นฉบับรายงานแพทย์ผู้ทำการรักษา (หากเสียชีวิตระหว่างการรักษา)
 • สำเนาหนังสือเดินทาง, วีซ่า (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
 • ต้นฉบับใบรายงานการผ่าชันสูตรพลิกศพจากแพทย์ในกรณีจำเป็น
 • สำเนาบัตรเอทีเอ็ม ยูโอบี วีแคร์
 • แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • ต้นฉบับรายงานแพทย์ผู้ทำการรักษา
 • ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล ที่ออกทุกครั้งที่ทำการรักษา หากเป็นคนไข้ใน ต้องมีใบรายการ แสดง การคิดเงิน ค่ารักษาพยาบาลด้วย
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรที่มีรูปถ่ายออกโดยหน่วยงานราชการเท่านั้น พร้อมสำเนาบัตรเอทีเอ็ม ยูโอบี วีแคร์
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ผูกกับบัตรเอทีเอ็ม ยูโอบี วีแคร์

 

แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากอุบัติเหต

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • บุคคลธรรมดา
 • อายุ 15 ปีขึ้นไป (ณ วันสมัครบัตร)
 • มีบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารยูโอบี

เงื่อนไขการสมัคร

เงื่อนไขการสมัคร
 • 1 ท่าน มีบัตรประเภท Vcare ได้ 1 ใบ เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง

 

หมายเหตุ : หยุดออกบัตรใหม่ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป บัตรเอทีเอ็มที่ท่านถืออยู่ในปัจจุบันยังคงใช้ได้ต่อไปตามปกติ แต่เมื่อหาย/ชำรุด ธนาคารจะออกบัตรเดบิตแทนให้เท่านั้น