เติมน้ำมันคาลเท็กซ์ รับเครดิตเงินคืน 2 ต่อสูงสุด 25%

 • ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนผ่าน SMS มายังหมายเลขที่กำหนดไว้ในสื่อส่งเสริมการขายนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64 เท่านั้น กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบให้ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว (ค่าส่ง SMS 3 บาท/ครั้ง) ยกเว้นสมาชิก Privilege Banking ที่ถือบัตรเครดิตยูโอบี และผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี วีซ่า อินฟินิท ไม่ต้องลงทะเบียน SMS
 • เครดิตเงินคืน 10% สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี วีซ่า อินฟินิท และพรีวิไมลส์ เมื่อชำระค่าเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ทุก 800 บาท/เซลส์สลิป และลูกค้าบัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมลส์ ต้องมียอดใช้จ่ายสะสมในหมวดอื่นๆผ่านบัตรเครดิตยูโอบี 30,000 บาทขึ้นไป/ลูกค้า/เดือน ภายในเดือนเดียวกัน ยกเว้นลูกค้าบัตรเครดิตยูโอบี วีซ่า อินฟินิทไม่ต้องมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำในหมวดอื่นๆ เริ่มมีผลตั้งแต่ 1 มี.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64
 • เครดิตเงินคืน 3% สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี ทุกประเภท เมื่อชำระค่าเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ทุก 800 บาท/เซลล์สลิป และต้องมียอดใช้จ่ายสะสมในหมวดอื่นๆ ผ่านบัตรเครดิตยูโอบี 3,000 บาทขึ้นไป/ลูกค้า/เดือน ภายในเดือนเดียวกัน
 • จำกัดยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบีเพื่อรับเครดิตเงินคืนที่สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์สูงสุด 3,200 บาท/ลูกค้า/เดือน (รวมทุกประเภทบัตรเครดิตยูโอบีทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม)
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรหลักภายใน 60 วันนับจากวันสุดท้ายของเดือนที่มีรายการใช้จ่าย
 • ยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตยูโอบีที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขายจะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายในหมวดสถานีบริการน้ำมัน, รายการชำระค่าเบี้ยประกันทุกประเภท, รายการซื้อกองทุนต่างๆ, รายการผ่อนชำระสินค้าสำหรับยอดที่ยังไม่เรียกเก็บ, รายการแบ่งยอดชำระ (IPP Conversion) ที่เรียกเก็บรายเดือน โดยธนาคารจะคำนวณให้ในยอดชำระเต็มจำนวนก่อนทำรายการแบ่งยอดชำระ, รายการ UOB CUSTOMER CARE, รายการ UOB LADY LUXE PAY, รายการแบ่งชำระ 0% 3 เดือน ในหมวดท่องเที่ยวและรายการใช้จ่ายออนไลน์สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม, รายการแลกเงินตราต่างประเทศผ่านบัตรเครดิต, ยอดเบิกเงินสดล่วงหน้า, การโอนเงิน, ดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมทุกประเภท และรายการใช้จ่ายต่างๆ ที่ถูกยกเลิกภายหลัง
 • รายการนี้ยกเว้นบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม
 • ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนผ่าน SMS มายังหมายเลขที่กำหนดไว้ในสื่อส่งเสริมการขายนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64 เท่านั้น กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบให้ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว (ค่าส่ง SMS 3 บาท/ครั้ง)
 • ธนาคารจะทำการหักคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัส ทุกๆ 800 คะแนน จากยอดเติมน้ำมันคาลเท็กซ์ทุก 800 บาท/เซลส์สลิป และเครดิตเงินคืน 15% (800 คะแนน เท่ากับ 120 บาท) สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี วีซ่า อินฟินิท และพรีวิไมลส์ หรือเครดิตเงินคืน 10% (800 คะแนน เท่ากับ 80 บาท) สำหรับบัตรเครดิตยูโอบีประเภทอื่นๆ เข้าบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรหลักภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนนั้นๆจนกว่าจะสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • ผู้ถือบัตรต้องมีคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัส เพียงพอสำหรับยอดใช้จ่ายรวมจากการเติมน้ำมันของเดือนนั้นๆ ณ วันที่ธนาคารดำเนินการหักคะแนนเพื่อทำการเครดิตเงินคืน
 • จำกัดการใช้คะแนนสะสมไม่เกิน 3,200 คะแนน/ลูกค้า/เดือน (รวมทุกประเภทบัตรเครดิตยูโอบี)
 • คะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัส ที่ถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตของท่านในรายการส่งเสริมการขายนี้ จะไม่สามารถยกเลิกหรือคืนได้
 • รายการนี้ให้เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบีที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ และบัตรเครดิต TMRW โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตร และไม่ผิดนัดชำระเงินจนถึงวันที่ธนาคารทำการหักคะแนนสะสม/เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร
 • เศษของ 800 บาทต่อเซลส์สลิป จะไม่ถูกนำมาคำนวณการเครดิตเงินคืน และการแลกคะแนนเพื่อรับเครดิตเงินคืน และธนาคารจะยึดถือวันที่ทำรายการขออนุมัติ (Transaction Date)
 • ยอดเครดิตเงินคืนไม่สามารถแลก/เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือบริการ กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านโดยตรง
 • การใช้สิทธิ์จะเริ่มมีผลใช้ได้กับยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนสำเร็จเป็นต้นไป และจะไม่มีผลย้อนหลังไปถึงยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในเดือนที่ผ่านมาแล้ว โดยผู้ถือบัตรจะต้องเก็บรักษาข้อความ SMS ตอบกลับการลงทะเบียนที่ได้รับจากธนาคาร เพื่อใช้ยืนยันในกรณีที่มีความจำเป็น
 • การเครดิตเงินคืนนี้จะคำนวณจากยอดใช้จ่ายที่เกิดจากรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบีเพื่อเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น โดยไม่นับรวมยอดใช้จ่ายในมินิมาร์ท หรือร้านค้าอื่นๆ ภายในสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ หรือยอดใช้จ่ายในหมวดอื่นๆ
 • ยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกัน จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณรวมกัน
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรหลักต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 30 วันนับจากวันที่บันทึกรายการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555

สมัครบัตรเครดิตยูโอบี

สมัครบัตร