บริการออกหนังสือค้ำประกันเพื่อการขอออก/รับสินค้า

บริการออกหนังสือค้ำประกันให้กับบริษัทเรือ/บริษัทขนส่ง โดยธนาคารจะลงนามร่วมกับผู้นำเข้าในหนังสือค้ำประกันของบริษัทเรือ/บริษัทขนส่ง เพื่อขอให้บริษัทเรือส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้นำเข้า

คุณสมบัติเด่นของบริการ

  • สะดวก รวเร็ว สามารถส่งมอบหนังสือค้ำประกันเพื่อออกสินค้าได้ทันที เมื่อผู้นำเข้ายื่นเอกสาร ถูกต้อง ครบถ้วน

ประโยชน์ที่ลุกค้าจะได้รับ

  • ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้าไว้ที่ท่าเรือ
  • เพิ่มความคล่องตัวทางธุรกิจ เพื่อผลิตหรือจำหน่ายสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง

สอบถามหรือเสนอแนะบริการ

คลิก

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง