บริการหนังสือค้ำประกัน

  • บริการออกหนังสือค้ำประกันให้กับลูกค้าเพื่อใช้ในการยื่นประมูลงานหรือติดต่อทำสัญญากับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน โดยธนาคารจะจ่ายเงินให้ผู้รับผลประโยชน์เมื่อได้รับคำร้องขอตามการค้ำประกันของธนาคาร

คุณสมบัติเด่นของบริการ

  • สะดวก รวดเร็วกับบริการออกหนังสือค้ำประกันทางอินเตอร์เน็ตผ่านระบบ BIB PLUS        
  • ยื่นและรับหนังสือค้ำประกันได้ทุกสาขาของธนาคารที่สะดวก  

ประโยชน์ที่ลุกค้าจะได้รับ

  • ใช้เป็นหลักประกันแทนหลักทรัพย์อื่น เช่น เงินสด พันธบัตร
  • เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าในการทำธุรกิจ

สอบถามหรือเสนอแนะบริการ

คลิก

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง